Certificatul de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali

Anexa 1 la metodologie

Anexa 2 la metodologie

Anexa 3 la metodologie

ART. 1

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi, asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali în scopul garantării calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu aceştia.

(2) Activitatea de atestare constă în întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent şi se efectuează de către filialele OAMGMAMR judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia la data emiterii acestuia. Certificatul de status profesional curent nu atestă experienţa profesională a titularului.

ART. 2

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să solicite eliberarea documentului prevăzut la art. 1, în vederea:

a) stabilirii relaţiilor contractuale, în calitate de persoană fizică independentă;

b) înfiinţării cabinetelor individuale de practică independentă;

c) exercitării profesiei în afara graniţelor României.

ART. 3

(1) Certificatul de status profesional curent se întocmeşte şi se eliberează, la cerere, de către filiala judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, al cărui membru este solicitantul în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării şi este valabil pe o durată de 3 luni de la data eliberării.

(1^1) Pentru întocmirea şi eliberarea documentului prevăzut la alin. (1) se percepe o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) În vederea obţinerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune la filiala emitentă următoarele documente:

 • a) cerere de eliberare, precizând datele de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, e-mail etc.; descarcă
 • b) copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetăţenie şi, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui;
 • c) copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moaşă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara graniţelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obţinut în străinătate şi a documentului de recunoaştere a calificării, conform legii;
 • d) copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
 • e) copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul;
 • f) adeverinţa din care să rezulte perioada şcolarizării, după caz, de la şcoala postliceală/facultate – în original;
 • g) adeverinţă din care să rezulte perioada specializării postbază de la unitatea formatoare (după caz) – în original;
 • h) copie de pe certificatul/adeverinţa de promovare a examenului de grad principal;
 • i) cartea de muncă/contractul individual de muncă însoţită/însoţit de actele adiţionale (după caz) – în copie, certificate de angajator „conform cu originalul” şi, respectiv, extras REVISAL semnat, parafat şi înregistrat de către unitatea care îl eliberează. Acesta va conţine funcţia, norma de încadrare, data de început şi de sfârşit a perioadei lucrate şi, după caz, concedii fără plată, creştere copil, concedii medicale, suspendări;
 • j) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;
 • k) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala OAMGMAMR la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent;
 • l) dovada achitării taxei de eliberare.

(2^1) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) – e) şi h) vor fi certificate „conform cu originalul” de către filiala judeţeană şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant.

(3) *** Abrogat

ART. 3^1

(1) În vederea eficientizării activităţii de emitere a certificatului de status profesional curent se introduce aplicaţia intranet de gestionare a întocmirii şi eliberării certificatului de status profesional curent, la care vor avea acces toate filialele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) Aplicaţia prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali şi va genera la nivel naţional serii şi numere de emitere a certificatului de status profesional curent.

(3) Până la introducerea aplicaţiei intranet prevăzute la alin. (1), filialele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pot elibera certificate de status profesional curent întocmite cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi conform modelului corespunzător prevăzut în anexele nr. 1 – 3. Acestea vor fi înregistrate separat şi vor avea ca serie indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în funcţie de filiala emitentă, şi numărul corespunzător din registrul întocmit în acest sens de către aceasta.

(4) Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 4

Preşedintele filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emitente numeşte prin decizie persoana responsabilă cu întocmirea certificatului de status profesional curent, precum şi pe înlocuitorul acesteia şi răspunde de exactitatea datelor înscrise.

ART. 5

Certificatul de status profesional curent cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind emitentul:

a) antetul filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emitente, cuprinzând denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, precum şi datele de contact (telefon, fax, e-mail);

b) seria, numărul de înregistrare şi data eliberării;

c) semnătura olografă a preşedintelui filialei judeţene/municipiului Bucureşti emitente;

d) ştampila filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti OAMGMAMR emitente.

ART. 6

(1) Certificatul de status profesional curent se redactează în limba română şi cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind titularul:

A. date personale civile:

 • a) numele şi prenumele;
 • b) cetăţenia, inclusiv dubla cetăţenie şi, după caz, detalii cu privire la modificările care privesc acest aspect;
 • c) codul numeric personal;
 • d) sexul;
 • e) data şi locul naşterii (localitate, ţară);
 • f) seria, numărul şi data eliberării certificatului de membru, precum şi data primei înregistrări;

B. date privind calificarea:

 • a) denumirea calificării şi data obţinerii (sesiunea de promovare a examenului de absolvire/licenţă);
 • b) titlul de calificare: diploma/certificatul …., serie, număr, data eliberării (se va trece denumirea textuală a titlului de calificare). În cazul calificărilor dobândite în străinătate se precizează titlul de calificare obţinut în afara graniţelor României şi documentul care atestă recunoaşterea calificării conform legii;
 • c) instituţia de învăţământ emitentă (denumirea textuală a acesteia, localitatea);
 • d) după caz, date cu privire la gradul profesional înregistrat în baza de date a filialei emitente a certificatului de status profesional curent, cu precizarea anului şi a specialităţii în care a fost obţinut;
 • e) după caz, date cu privire la specializările dobândite ulterior formării de bază în profesie, cuprinzând denumirea şi data obţinerii;

C. date privind locul de muncă:

 • a) denumirea oficială a unităţii sanitare angajatoare sau, după caz, a angajatorilor la data solicitării, respectiv a cabinetului de practică independentă în care titularul îşi desfăşoară activitatea la data solicitării, după caz, în calitate de salariat, titular de cabinet sau persoană fizică independentă, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, după caz, CIF);
 • b) denumirea oficială a ultimului loc de muncă, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail) şi a datei până la care solicitantul a figurat ca ocupant al acestuia, pentru situaţiile în care la data cererii solicitantul, autorizat în profesie, nu mai deţine loc de muncă, lipsa acestuia intervenind în perioada de autorizare în profesie;

D. date privind dreptul de exercitare a profesiei:

 • a) titularul este autorizat pentru exercitarea deplină a profesiei pe teritoriul României; sau
 • b) titularul este autorizat pentru exercitarea unor activităţi profesionale, cu precizarea acestora;
 • c) retragerea temporară a dreptului titularului de exercitare a profesiei, inclusiv a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate, cu precizarea acestora;
 • d) retragerea definitivă a dreptului titularului de exercitare a profesiei, inclusiv a unor anumite activităţi de îngrijiri de sănătate, cu precizarea acestora.

(2) În cazul în care titularul deţine mai multe documente care certifică formarea în una sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, prevederile lit. B se aplică titlurilor care atestă calificările, respectiv abilităţile profesionale relevante obţinute.

(3) În cazurile de retragere temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a profesiei se menţionează durata şi motivele care au condus la aplicarea măsurii respective, după cum urmează:

 • a) fapte sancţionate de legea penală (hotărâri judecătoreşti definitive şi neprescrise la data solicitării);
 • b) fapte ce constituie abateri deontologice (decizii/hotărâri de sancţionare, neprescrise la data solicitării);
 • c) motive ce ţin de starea de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei, de exemplu: „suspendare pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei” (fără a fi incluse informaţii suplimentare legate de această situaţie). Menţiunea se face în condiţiile prevăzute la art. 3^1 alin. (4).

ART. 7

În cazul solicitanţilor care deţin calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, autorizaţi în profesie la data solicitării, se eliberează certificatul de status profesional curent întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

ART. 8

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), în cazul în care a fost membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, calitate pe care în prezent nu o mai deţine, solicitantul se va adresa filialei la care a fost membru, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent.

(2) Filiala la care solicitantul a fost membru va completa certificatul de status profesional curent cu datele înregistrate pentru perioada în care acesta a figurat ca membru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, respectiv:

 • a) la litera A din certificatul de status profesional curent se va menţiona: „a deţinut calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România până la data de …..”;
 • b) la litera C – Date privind locul de muncă se va menţiona: „în prezent nu beneficiază de loc de muncă”;
 • c) la litera D – Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona, după caz: „nu exercită profesia pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice” sau „nu exercită profesia pe teritoriul României şi se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu următoarele fapte/motive …”. Completarea se va face cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. D.

ART. 9

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), în cazul în care solicitantul nu este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi nu a exercitat profesia pe teritoriul României, certificatul de status profesional curent se eliberează de către filiala judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială acesta domiciliază.

(2) În vederea eliberării certificatului de status profesional curent, solicitanţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) vor depune următoarele documente:

 • a) copia actului de identitate, după caz, a cărţii de identitate sau a paşaportului. În cazul în care se anexează copia paşaportului aceasta se va însoţi de copia legalizată a certificatului de naştere;
 • b) copia legalizată a documentelor din care rezultă modificarea numelui;
 • c) copia legalizată a titlului oficial de calificare şi a foii matricole;
 • d) adeverinţa din care rezultă autenticitatea titlului de calificare şi, respectiv, perioada de înmatriculare la studii, eliberată de unitatea de învăţământ emitentă a titlului oficial de calificare;
 • e) extras de cazier judiciar valabil la data depunerii solicitării;
 • f) dovada achitării taxei de eliberare.

ART. 10

În cazurile prevăzute la art. 9, certificatul de status profesional curent se va întocmi conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 şi va conţine următoarele sintagme:

a) la litera A din certificatul de status profesional curent se va menţiona: „nu este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România”;

b) la litera C – Date privind locul de muncă se va menţiona: „nu beneficiază de loc de muncă pe teritoriul României”;

c) la litera D – Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona: „nu exercită profesia pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice” sau, după caz, „nu exercită profesia pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice”.

ART. 11

Pentru întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent, filialele judeţene respectiv a municipiului Bucureşti percep o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

ART. 11^1

În cazul în care solicitantul s-a format în două sau mai multe din profesiile de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este membru va elibera, la cererea acestuia, un certificat de status profesional curent pentru fiecare din profesiile în cauză, corespunzător uneia dintre anexele nr. 1 – 3 la prezenta metodologie, în care se încadrează respectivul status profesional.

ART. 11^2

În cazurile prevăzute la art. 11^1 filiala emitentă poate percepe taxa de eliberare pentru fiecare certificat de status profesional curent emis.

ART. 11^3

În cazul în care solicitantul este membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, dar nu beneficiază de autorizare pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberează acestuia un certificat de status profesional curent, întocmit conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

ART. 12

Certificatul de status profesional curent se eliberează titularului sau persoanei împuternicite de acesta prin procură notarială.

ART. 13

(1) Întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent nu exclude schimbul de informaţii cu privire la datele furnizate de acesta, cu autorităţile competente din celelalte state membre UE.

(2) În sensul alin. (1), certificatul de status profesional curent poate fi întocmit şi la solicitarea angajatorului sau a unei autorităţi competente din celelalte state membre UE. În acest caz, certificatul de status profesional curent poate fi transmis solicitantului prin poşta electronică.

(3) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a verifica autenticitatea declaraţiilor şi documentelor înaintate de solicitant şi în acest sens poate solicita informaţii şi orice documente doveditoare de la autorităţi şi instituţii publice, respectiv persoane fizice sau juridice implicate.

(4) Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmesc şi transmit aparatului central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la data de 1 a lunii următoare, raportul numeric al certificatelor de status profesional curent emise pe luna anterioară.

ART. 14

(1) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Prezenta metodologie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.