Programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist

Art. 1.

Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.565/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.

(1) Programul special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar, denumit în continuare programul special de revalorizare, se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani începând cu anul şcolar 2014-2015.

(2) Desfăşurarea şi implementarea programului menţionat la alin. (1) este monitorizată de o comisie naţională formată din următoarele persoane:

 • a) preşedinte: secretar/subsecretar de stat învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • b) vicepreşedinţi: director general al Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din Ministerul Educaţiei Naţionale, preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, director general al Direcţiei generale resurse umane şi pregătire profesională din Ministerul Sănătăţii;
 • c) 3 membri: directori, şefi de serviciu, consilieri, inspectori generali din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii şi inspectori de specialitate din cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • d) secretar: un inspector general din cadrul Direcţiei generale educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii din Ministerul Educaţiei Naţionale.

(3) Comisia naţională are următoarele atribuţii:

 • a) centralizează datele, primite de la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, privind numărul de asistenţi medicali generalişti înscrişi în cadrul programului special de revalorizare, pe centre şi unităţi de învăţământ de la care provin;
 • b) controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea programului special de revalorizare;
 • c) controlează modul în care se realizează desfăşurarea programului special de revalorizare;
 • d) analizează modul de desfăşurare a evaluării finale a programului special de revalorizare;
 • e) dispune luarea măsurilor adecvate în situaţii excepţionale, nereglementate de prezenta metodologie.

(4) La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, precum şi la nivelul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti se constituie o comisie de specialitate care coordonează desfăşurarea şi implementarea programului special de revalorizare şi care este formată din următoarele persoane:

 • a) preşedinte: inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
 • b) vicepreşedinte: inspectorul şcolar general adjunct al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;
 • c) 2 membri: inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul profesional şi tehnic, preşedintele filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • d) secretar: un cadru didactic de specialitate/informatician.

(5) Comisia de specialitate constituită la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, precum şi la nivelul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

 • a) centralizează datele primite de la şcolile postliceale publice menţionate la art. 3 privind numărul de asistenţi medicali generalişti înscrişi în cadrul programului special de revalorizare, pe centre şi unităţi de învăţământ de la care provin şi le transmite Comisiei naţionale;
 • b) controlează şi îndrumă, la nivel judeţean, acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea programului special de revalorizare, inclusiv în ceea ce priveşte data de începere a cursurilor şi raportează aceste informaţii Comisiei naţionale;
 • c) controlează modul în care se realizează desfăşurarea programului special de revalorizare la nivel judeţean;
 • d) analizează modul de desfăşurare, la nivel judeţean, a evaluării finale a programului special de revalorizare în centrele stabilite la art. 3;
 • e) transmite Comisiei naţionale, în termen de 30 de zile de la finalizarea fiecărui tip de program de revalorizare menţionat în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014, un raport prevăzut în anexa nr. 12, cu privire la organizarea şi finalizarea programului de revalorizare.

Art. 3.

Programul special de revalorizare se desfăşoară în următoarele şcoli postliceale sanitare publice:

1. Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni” din Bucureşti;

2. Şcoala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica Vodă” din Iaşi;

3. Liceul „Charles Laugier” din Craiova;

4. Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” din Braşov;

5. Şcoala Postliceală Sanitară din Alba Iulia;

6. Şcoala Postliceală Sanitară din Arad;

7. Liceul Teoretic „George Emil Palade” din Constanţa;

8. Colegiul Naţional „Ana Aslan” din Brăila;

9. Liceul „Victor Babeş” din Cluj-Napoca;

10. Şcoala Postliceală „Hippocrate” din Focşani;

11. Liceul Tehnologic Penticostal „Betel” din Oradea;

12. Şcoala Postliceală din Zalău;

13. Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare;

14. Colegiul Tehnic „Iancu de Hunedoara” din Hunedoara.

Art. 4.

Se pot înscrie la programul special de revalorizare asistenţii medicali care posedă:

 • a) Diplomă de absolvire a Şcolii Tehnice Sanitare (1978);
 • b) Diplomă/Certificat de absolvire a Şcolii Postliceale/Certificat de competenţe profesionale (liceu sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1 an);
 • c) Diplomă de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare (1991-1994);
 • d) Certificat de absolvire a Şcolii Postliceale Sanitare (1992-1995);
 • e) Certificat de competenţe profesionale (2006-2009).

Art. 5.

(1) Dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde:

 • a) fişa de înscriere a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
 • b) copie certificat de naştere;
 • c) copie C.I./B.I.;
 • d) copie certificat de căsătorie (acolo unde este cazul);
 • e) copie legalizată de pe actul de studii;
 • f) adeverinţă emisă de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România prin care se face dovada unei experienţe profesionale de 10 ani din ultimii 15 ani care preced începerea programului (pentru absolvenţii liceului sanitar plus curs de echivalare şcoală postliceală cu durata de 1 an);
 • g) dosar plic/cu şină.

(2) Depunerea dosarelor de înscriere se face cu cel puţin 15 zile înainte de începerea cursului de revalorizare.

(3) La nivelul fiecărei şcoli se constituie o comisie de înscriere a candidaţilor la programul special de revalorizare care analizează şi validează dosarele candidaţilor. Comisia este constituită din următoarele persoane:

 • a) preşedinte – director adjunct/membru în Consiliul de administraţie;
 • b) secretar;
 • c) membri: 1-2 cadre didactice, un reprezentant al filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art. 6.

(1) Documentele şcolare specifice programului special de revalorizare se întocmesc, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, separat de celelalte documente şcolare, şi sunt următoarele:

 • a) registrul de intrare-ieşire;
 • b) catalog, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
 • c) registru matricol, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
 • d) condică de prezenţă.

(2) Unităţile de învăţământ pot întocmi şi alte documente specifice în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art. 7.

(1) Candidatul încheie cu unitatea de învăţământ organizatoare un contract-cadru de şcolarizare privind derularea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv taxa şcolară care se achită pentru urmarea şi finalizarea programului.

(2) Taxa şcolară se stabileşte la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ organizatoare, luându-se în calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.

Art. 8.

Cursanţii se distribuie în grupe de studiu în funcţie de tipul actului obţinut la finalizarea studiilor anterioare. Pentru fiecare grupă se întocmeşte un catalog special.

Art. 9.

(1) Orele de teorie şi de practică prevăzute în Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014 se structurează având la bază curriculumul şi standardul de pregătire profesională pentru calificarea profesională asistent medical generalist în vigoare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007*), şi anume:

*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.713/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 • a) orele de teorie: ore de coordonare/îndrumare/alcătuirea portofoliului/evaluare;
 • b) orele de practică: ore de laborator tehnologic/ore de învăţământ clinic.

(2) Numărul de ore se structurează în funcţie de tipul actului de studii obţinut la finalizarea studiilor anterioare şi de modulele propuse prin programul special de revalorizare, conform anexelor nr. 5 şi6.

Art. 10.

Unităţile de învăţământ întocmesc un orar separat pentru programul special de revalorizare, distinct de orarul şcolii şi un grafic de stagii separat pentru programul special de revalorizare, distinct de graficul de stagii al şcolii, conform anexelor nr. 7 şi 8.

Art. 11.

(1) La fiecare modul din programul special de revalorizare cursantul întocmeşte un portofoliu de evaluare. Se alocă un număr de ore distinct pentru întocmirea portofoliului prin activitatea independentă a cursantului, coordonat de profesorul de specialitate.

(2) Portofoliul de evaluare întocmit de cursant pentru fiecare modul este prevăzut în anexa nr. 9 şi este evaluat conform unei fişe de evaluare prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 12.

(1) Orele de învăţământ clinic, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) se desfăşoară în spitalele partenere ale şcolii şi în ambulatorii, unde cursanţii sunt ghidaţi de tutori de practică din şcolile postliceale şi numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) Evaluarea competenţelor dobândite de asistenţii medicali generalişti în urma parcurgerii orelor de învăţământ clinic, corespunzătoare fiecărui modul, se face printr-un colocviu, iar evaluatorul completează o fişă de apreciere a competenţelor dobândite în cadrul învăţământului clinic, prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 13.

(1) Fiecare asistent medical generalist care participă la programul special de revalorizare este supravegheat de un tutore numit ca profesor/instructor de nursing.

(2) Tutorii de practică care ghidează asistenţii medicali generalişti în cadrul programului special de revalorizare beneficiază de credite de educaţie medicală continuă acordate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art. 14.

Mediile finale obţinute de către asistenţii medicali generalişti la fiecare modul din cadrul programului special de revalorizare se echivalează cu calificativele admis/respins.

Art. 15.

(1) Evaluarea finală a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist la nivelul învăţământului postliceal cuprinde două probe, în ordine:

 • a) proba scrisă;
 • b) susţinerea unui proiect.

(2) Proba scrisă cuprinde itemi de evaluare (întrebări tip grilă) din modulele de specialitate prevăzute de programul special de revalorizare. Proba scrisă durează 3 ore. Nota minimă de promovare este 5 (cinci).

(3) Rezultatul probei scrise poate fi contestat. Contestaţia se depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la proba scrisă şi se soluţionează de către comisia de contestaţie conform unei proceduri stabilite de unitatea de învăţământ organizatoare. Comisia de contestaţie este formată din:

 • a) preşedinte: cadru didactic de specialitate numit de directorul unităţii de învăţământ şi care nu face parte din comisia de corectare;
 • b) 2 membri: cadre didactice de specialitate;
 • c) secretar.

Rezultatul obţinut în urma soluţionării contestaţiei nu mai poate fi contestat.

(4) Cea de a doua probă constă în elaborarea şi susţinerea unui proiect. Structura proiectului final este stabilită la nivelul unităţii de învăţământ. Proiectul este notat cu note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare a probei de susţinere a proiectului este 6 (şase) şi nu poate fi contestată.

(5) Media generală minimă de promovare a evaluării finale este 6 (şase) şi se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă şi la proba ce constă în susţinerea unui proiect.

(6) La nivelul fiecărei şcoli se constituie o comisie de evaluare a candidaţilor numită prin decizie a preşedintelui comisiei prevăzute la art. 2 alin. (4). Comisia este constituită din următoarele persoane:

 • a) preşedinte – directorul şcolii;
 • b) vicepreşedinte – un reprezentant al filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • c) membri: 1-2 cadre didactice coordonatoare ale programului de revalorizare;
 • d) secretar – un informatician sau un cadru didactic cu abilităţi informatice.

Art. 16.

Absolvenţii programului special de revalorizare la nivelul învăţământului postliceal dobândesc certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi al ministrului sănătăţii nr. 4.317/943/2014, care reprezintă un act de studiu. Certificatul de revalorizare a competenţelor profesionale conţine pe verso competenţele de bază ale formării de asistent medical generalist conform Directivei 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”).

Art. 17.

Toate documentele şcolare, inclusiv portofoliile de evaluare menţionate la art. 11 alin. (2), se arhivează şi se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 18.

Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta metodologie.