Examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – Sesiunea 2019

Examenul de grad principal sesiunea 2019 se desfăşoară după cum urmează:

  • În data de 24.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;
  • În data de 25.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti.

Calendarul de organizarea si desfasurare

01.10.2019-15.10.2019– Perioada de inscriere

16.10.2019-18.10.2019– Selectia dosarelor

18.10.2019 Afisarea listei cu candidatii admisi

18.10.2019-21.10.2019– Primirea si solutionarea contestatiilor

23.10.2019– Afisarea listei de candidati la sala de examen (AMG)

24.10.2019– Afisarea listei de candidati la sala de examen (Specialitati)

24.10.2019– Sustinerea testului grila (AMG)

24.10.2019-25.10.2019– Afisarea rezultatelor finale (AMG)

24.10.2019-25.10.2019 – Primirea si solutionarea contestatiilor (AMG)

25.10.2019– Sustinerea testului grila (Specialitati)

25.10.2019-26.10.2019– Afisarea rezultatelor finale (Specialitati)

25.10.2019-26.10.2019 Primirea si solutionarea contestatiilor (Specialitati)

Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

a)cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c)copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

d)copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e)copia atestatului de echivalare, după caz;

f)în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

g)adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:(Model adeverinta)

             (i) experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

            (ii) condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situaţie:

La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății  nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie. 

h)copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i)dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

  • Cuantumul sumei de participare la exameneste de 150 lei/participant.
    • Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
    • Pe documentul de plată plătitorul va menționa:

              “Suma de participare examen grad principal-2019

Tematica si Bibliografie