Statut O.A.M.G.M.A.M.R.

Hotărâre privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

CAPITOLUL I – DENUMIREA, SEDIUL ŞI FORMA JURIDICĂ

Art. 1

(1)  Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare  OAMGMAMR, este înfiinţat şi organizat  potrivit  Ordonanţei de Urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România şi este continuatorul de drept al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

(2) Denumirea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, va fi înscrisă în toate documentele, actele şi înscrisurile care emană de la acesta cu menţionarea sediului, a codului fiscal şi a conturilor Ordinului.

Art.2

Sediul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este în Municipiul Bucureşti, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sector 1.

Art.3

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizaţia profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat şi cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită aceste profesii liberale de practică publică autorizate.

Art.4 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, are siglă, drapel, ştampilă şi însemne proprii, conform anexelor, ocrotite conform dispoziţiilor legale.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are ca obiect de activitate, controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical.

Art.6

(1) În realizarea obiectului de activitate, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin structurile naţionale sau judeţene, are următoarele atribuţii:

 • a) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;
 • b) autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist şi de moaşă pentru cetăţenii altor state, în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale între România şi aceste state;
 • c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical şi asigură aplicarea acestora;
 • d) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi;
 • e) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical în exercitarea profesiei;
 • f) soluţionează cererile şi petiţiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesoluţionării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;
 • g) asigură respectarea de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;
 • h) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
 • i) supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;
 • j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
 • k) elaborează şi adoptă Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;
 • l) întocmeşte, actualizează permanent Registrul Naţional Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, administrează pagina de internet pe care este publicat;
 • m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică şi deontologie şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 • n) asigură schimbul de informaţii cu Ministerul Sănătăţii şi cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;
 • o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
 • p) colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei şi asigurarea sănătăţii populaţiei;
 • q) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, desemnează reprezentanţi în comisiile pentru concursuri şi examene şi elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare publice;
 • r) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestuia;
 • s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;
 • t) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional şi de activitatea desfăşurată în calitate de salariat sau liber profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;
 • u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislaţia din domeniul sănătăţii;
 • v) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovarii şi Ministerul Sănătăţii, la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;
 • w) avizează fişa de atribuţii a posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
 • x) organizează şi derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.

(2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin structurile naţionale sau judeţene, colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la realizarea următoarelor activităţi:

 • a) formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical din România;
 • b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii actului de îngrijire în unităţile sanitare;
 • c) iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de competenţă profesională a membrilor săi;
 • d) elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă;
 • e) promovarea şi asigurarea cadrului necesar desfăşurării unei concurenţe loiale, bazate exclusiv pe criteriile competenţei profesionale;
 • f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentă a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;
 • g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;
 • h) avizarea înfiinţării cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, indiferent de forma lor juridică;
 • i) colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiei şi a tematicilor de concursuri, examene, de acordarea de competenţe şi de grade profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;
 • j) susţinerea activităţii şi dezvoltării cercetării ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.
Art.7

În exercitarea atribuţiilor sale, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi.

CAPITOLUL III – MEMBRII ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

SECŢIUNEA 1 – DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU
Art.8

Pentru exercitarea profesiei, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, stabiliţi în România, au obligaţia să se înscrie în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.9

(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se dobândeşte la cerere şi este dovedită prin certificatul de membru care se eliberează ulterior aprobării cererii de înscriere.

(2) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state şi care prestează temporar servicii de îngrijiri de sănătate în România.

(3)  Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România o pot păstra, la cerere, şi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionari.

Art.10

Pierderea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, intervine în următoarele situaţii:

 • a) prin retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008, de prezentul Statut, de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare precum şi de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;
 • b) prin decesul membrului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Art.11

Suspendarea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România intervine în  următoarele condiţii:

 • a) la cerere, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care din motive obiective,  întrerup pe o durată de până la  5 ani, exercitarea profesiei;
 • b) prin hotărârea Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de suspendare temporară;
 • c) în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă  nr.144/2008, de prezentul Statut, de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare precum şi de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.
SECŢIUNEA a 2-a – MEMBRII FONDATORI. MEMBRII DE ONOARE
Art.12

(1) Titlul de “membru fondator” se acordă asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au avut merite deosebite la înfiinţarea şi organizarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la nivel naţional şi judeţean.

(2) Titlul de “membru de onoare” se acordă persoanelor fizice de mare distincţie, ce au contribuit în mod esenţial şi excepţional la promovarea drepturilor şi intereselor profesionale ale membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la apărarea demnităţii, libertăţii şi independenţei profesionale a asistentului medical şi moaşei în exercitarea profesiei, precum şi la promovarea imaginii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) Conferirea titlului de “membru fondator” sau “membru de onoare” al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, este de competenţa Consiliului Naţional/Judeţean/Municipiul Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la propunerea Biroului Executiv, respectiv a Biroului Consiliului Judeţean/Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

CAPITOLUL IV – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art.13

Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele drepturi:

 • a) de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a filialelor acestuia;
 • c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, naţionale sau teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate în legătură cu organizarea şi funcţionarea Ordinului;
 • d) de a participa la acţiunile organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi de a fi informaţi despre desfăşurarea acestora;
 • e) de a participa la programe de perfecţionare şi la alte forme de educaţie continuă pentru asistenţi medicali generalişti, pentru moaşe şi pentru asistenţi medicali;
 • f) de a contesta sancţiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor;
 • g) dreptul persoanelor care exercită funcţii de conducere la nivel teritorial sau naţional în structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de a-şi rezerva locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective;
 • h) de a li se acorda, de către Consiliul Naţional, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare şi de excelenţă, la propunerea Biroului Executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi calitatea de “membru de onoare”;
 • i) dreptul membrilor Birourilor Consiliilor Judeţene/Municipiului Bucureşti şi ai Biroului Executiv de a beneficia de 3 zile libere lunar, plătite, pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi a atribuţiilor conferite de funcţia de conducere;
 • j) de a purta însemnele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • k) dreptul de a fi judecat pe baza prezumţiei de nevinovăţie de către organele competente ale OAMGMAMR pentru abaterile deontologice şi disciplinare;
Art.14

(1)  Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele obligaţii:

 • a) să cunoască şi să respecte reglementările privind exercitarea profesiei şi legislaţia în domeniul sănătăţii;
 • b) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi de asistent medical, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi regulamentele profesiei şi hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;
 • d) să nu aducă prejudicii reputaţiei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;
 • e) să participe la Adunările Generale ale filialelor din care fac parte;
 • f) să apere reputaţia şi interesele legitime ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;
 • g) să ducă la îndeplinire hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • h) să rezolve sarcinile încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • i) să achite, în termenul stabilit, cotizaţia lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • j) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în filialele judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti;
 • k) să urmeze formele de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi a menţinerii prestaţiei profesionale sigure şi eficace;
 • l) să semneze şi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul şi codul pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate;
 • m) să respecte drepturile pacienţilor.

(2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.

(3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu platesc cotizaţia datorată pe o perioada de 6 luni li se poate suspenda calitatea de membru până la plata cotizaţiei datorate.

 CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

SECŢIUNEA 1 – DISPOZIŢII GENERALE
Art.15

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti.

(2) La nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul Municipiului Bucureşti, se organizează o filială a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, formată din toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumită în continuare filiala judeţeană, respectiv filiala Municipiului Bucureşti.

(3) Filialele judeţene şi filiala Municipiului Bucureşti nu au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională, în limitele prevăzute de prezentul Statut.

(4) Filialele judeţene şi filiala Municipiului Bucureşti nu pot încheia acte juridice în numele organizaţiei naţionale sub sancţinea nulităţii absolute a actelor respective.

(5) Sediul filialei judeţene este în oraşul reşedinţă de judeţ, respectiv în Municipiul Bucureşti pentru filiala Municipiului Bucureşti.

SECŢIUNEA a 2-a – ORGANELE DE CONDUCERE LA NIVEL TERITORIAL
Art.16

Organele de conducere ale filialei judeţene, respectiv ale filialei Municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt:

 • a) Adunarea Generală ;
 • b) Consiliul Judeţean, respectiv Consiliul Municipiului Bucureşti;
 • c) Biroul Consiliului Judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti;
 • d) Preşedintele.
Art.17

(1)  Adunarea Generală este constituită din reprezentanţii aleşi ai tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cu drept de liberă practică înscrişi în filiala respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 50;

(2) Adunarea Generală  alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului Judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, respectiv ai Consiliului Municipiului Bucureşti, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentanţilor aleşi;

(3) Adunarea Generală  îndeplineşte oricare alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

(4) Adunarea Generală se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui filialei sau la cererea a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii Consiliului Judeţean;

(5) Adunarea Generală  îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa a 2/3 dintre membrii acesteia.

Art.18

(1) Consiliul Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti are un număr de membri proporţional cu numărul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali înscrişi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr.144/2008.

(2) Alegerile sunt validate în prezenţa a 2/3 din numărul total al reprezentanţilor în Adunarea Generală; în cazul în care la Adunarea Generală întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de 2/3 din numărul total al reprezentanţilor, în termen de 14 zile se va organiza o altă Adunare Generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participanţilor.

(3) Consiliul  Judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, respectiv Consiliul Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va alege dintre membrii săi un birou format din: un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar.

(4) Consiliul Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti are în principal următoarele atribuţii:

 • a) promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără demnitatea, onoarea, libertatea şi independenţa profesională a acestora;
 • b) alege dintre membrii săi un birou format din: un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar;
 • c) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activitaţii filialei, în limita competenţelor stabilite de Consiliul Naţional, cu respectarea legislaţiei;
 • d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • e) aprobă raportul de activitate al Biroului Consiliului;
 • f) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul Biroului Consiliului;
 • g) aprobă acordarea recompenselor, diplomelor de onoare şi excelenţă;
 • h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(5) Consiliul Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti, se întruneşte în sesiune ordinară trimestrială şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.

(6) Consiliul Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti, este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă.

(7) Hotărârile Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti sunt obligatorii pentru toţi membrii filialei respective, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.

(8) Participarea membrilor Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti la şedinţe este obligatorie.

(9) Membrii Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul stabilit de Consiliul Judeţean/Municipiului Bucureşti la propunerea Biroului, în funcţie de fondurile disponibile, numai cu condiţia să fi participat la şedinţa respectivă.

(10) Membrii Consiliului care absentează nemotivat la trei şedinţe consecutive, vor fi sancţionaţi conform regulamentului.

(11) La şedinţele Consiliului pot participa cu statut de invitat şi alţi membrii care nu deţin nici o funcţie electivă în cadrul organizaţiei, aceştia neavând drept de vot.

(12) Organele de conducere ale filialelor judeţene, respectiv ale filialei Municipiului Bucureşti se subordonează ierarhic Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.19

Biroul Consiliului Judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti, este format din: preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar.

(1)  Biroul Consiliului Judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti se întruneşte statutar în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia decizii valabile cu votul  majorităţii membrilor prezenţi. În situaţii de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.

(2) Biroul Consiliului Judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti se întruneşte ori de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui sau a cel puţin doi dintre membrii săi.

(3) Atribuţiile Biroului Consiliului Judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti sunt :

 • a) coordonează şi conduce activitatea filialei în perioada dintre sesiunile Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti;
 • b) ţine evidenţa membrilor săi autorizaţi şi aprobă transferul membrilor de la o filială la alta;
 • c) comunică Biroului Executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România orice modificare în legătură cu membrii Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti sau ai Biroului Consiliului;
 • d) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor din structura proprie;
 • e) aprobă desemnarea nominală a şefilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structura proprie;
 • f) eliberează membrilor filialei judeţene, respectiv ai Municipiului Bucureşti certificatul de membru;
 • g) răspunde la sesizările, adresele, petiţiile adresate filialei de membrii acesteia sau de alte persoane în termen de 30 de zile lucrătoare; în caz contrar, petiţionarul are dreptul de a sesiza organele ierarhice superioare, care vor analiza şi soluţiona, după caz, aceste petiţii;
 • h) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii filialei, în limita competenţelor stabilite de Consiliul Naţional şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • i) întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune pe care îl supune aprobării Consiliului Judeţean, respectiv Municipiului Bucureşti şi îl înaintează spre informare Biroului Executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • j) informează Consiliul Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti cu privire la deciziile emise între şedinţele Consiliului;
Art.20

Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:

 • a) asigură conducerea şi coordonarea Biroului Consiliului;
 • b) primeşte şi repartizează departamentelor, respectiv compartimentelor de specialitate petiţiile, cererile adresate de membrii organizaţiei sau de alte persoane;
 • c) aprobă angajarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv al filialei;
 • d) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului, în limita prevederilor legale;
 • e) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate şi a personalului executiv;
 • f) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;
 • g) exercită atribuţiile ordonatorului principal de credite la nivelul filialei;
 • h) reprezintă filiala în relaţia cu autorităţile locale, instituţiile guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale, cu mass-media, cu alte persoane fizice şi juridice;
 • i) conduce lucrările Adunării Generale Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, ale Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti şi ale Biroului Consiliului;
 • j) ia măsuri pentru a asigura participarea membrilor din cadrul filialei sale, care sunt consilieri naţionali, la şedinţele Consiliului Naţional.
Art.21

În lipsa sa, preşedintele poate mandata un vicepreşedinte pentru exercitarea atribuţiilor sale, în tot sau numai în parte.

Art.22

Vicepreşedinţii Biroului Consiliului au următoarele atribuţii:

 • a) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;
 • b) întocmesc la sfarşitul fiecărui an sau la cererea preşedintelui filialei o informare privind activitatea departamentelor, respectiv a compartimentelor aflate sub autoritatea lor;
 • c) exercită orice alte atribuţii date de Preşedintele Biroului Consiliului, în limitele legii.
Art.23

Secretarul Biroului Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii :

 • a) îndrumă şi coordonează activitatea secretariatului şi a serviciilor aflate în subordine ;
 • b) răspunde de gestionarea patrimoniului instituţiei şi ia măsuri pentru asigurarea integrităţii acestuia;
 • c) organizează activitatea de întreţinere şi stabileşte măsuri pentru paza sediului instituţiei, prin structurile de resort;
 • d) ia măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintă Biroului Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti un raport asupra acestui inventar;
 • e) organizează activitatea pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;
 • f) păstrează registrele de procese-verbale ale Adunării Generale Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti, precum şi ale Biroului Consiliului Judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti;
 • g) exercită orice alte atribuţii date de Preşedintele Biroului Consiliului.
SECTIUNEA a 3-a – ORGANELE DE CONDUCERE LA NIVEL NAŢIONAL
Art.24

(1) Organele de conducere ale Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la nivel naţional, sunt:

 • a) Adunarea Generală Naţională;
 • b) Consiliul Naţional;
 • c) Biroul Executiv;
 • d) Preşedintele;
 • e) Preşedintele de onoare.

(2) Organele de conducere prevăzute la alin. (1) îsi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.25

(1) Adunarea Generală Naţională este constituită din reprezentanţi aleşi la nivelul filialelor judeţene şi la nivelul filialei Municipiului Bucureşti, conform normei de reprezentare de 1 la 500.

(2) Adunarea Generală Naţională alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului Naţional al Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al reprezentanţilor aleşi, cu excepţia preşedinţilor filialelor judeţene, respectiv preşedintele filialei Municipiului Bucureşti şi a reprezentantului autorităţii de stat. În cazul în care, la Adunarea Generală Natională la care au loc alegeri nu este prezent un numar de 2/3 din numarul total al reprezentanţilor, în termen de 14 zile se va organiza o altă Adunare Generală Naţională de alegeri, al carei rezultat va fi validat, indiferent de numărul participanţilor.

(3) Adunarea Generală Naţională adoptă, în prezenţa a cel putin 2/3 din numărul total al reprezentanţilor aleşi, Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(4) Lucrările Adunării Generale Naţionale sunt conduse de preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.26

(1) Consiliul Naţional este alcătuit din preşedinţii fiecărei filiale judeţene, respectiv ai filialei Municipiului Bucureşti, preşedintele de onoare, reprezentantul autorităţii de stat, câte un reprezentant al organizaţiilor din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, câte un reperezentant al fiecărei filiale judeţene şi trei reprezentanţi ai filialei Municipiului Bucureşti, aleşi de Adunarea Generală Naţională.

(2) Consiliul Naţional este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.

(3) Hotărârile Consiliului Naţional sunt obligatorii pentru toţi membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(4) Consiliul Naţional se întruneşte în sesiuni trimestriale şi extraordinare.

(5) Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:

 • a)  alege prin vot secret membrii Biroului Executiv al OAMGMAMR;
 • b) suspendă, sau după caz, revocă din funcţie, la propunerea Biroului Executiv, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care exercită funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate responsabilităţile funcţiei sau se află într-o stare de incompatibilitate;
 • c)  alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul Biroului Executiv;
 • d) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale OAMGMAMR;
 • e) aprobă desemnarea nominală a şefilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structură, la propunerea Biroului Executiv cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • g) analizează şi aprobă raportul de activitate al Biroului Executiv;
 • h) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţii medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;
 • i) aprobă Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă şi stabileşte numărul minim de credite ce trebuie cumulat anual, la propunerea Biroului Executiv;
 • j) soluţionează prin Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, abaterile date în competenţa sa, pronunţându-se în consecinţă;
 • k) analizează şi soluţionează abaterile săvârşite de membrii OAMGMAMR  care deţin funcţii elective şi se pronunţă în consecinţă;
 • l) stabileşte cuantumul cotizaţiei lunare datorată de fiecare membru, cota parte ce va fi virată către structurile centrale ale organizaţiei;
 • m) acordă recompense, diplome de onoare şi excelenţă la propunerea Biroului Executiv;
 • n) aprobă conferirea titlului de membru fondator, membru de onoare, la propunerea Biroului Executiv;
 • o) aprobă afilierea Ordinului la organizaţiile internaţionale profesionale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, precum şi cotele de contribuţie la acestea;
 • p) aprobă aplicarea de sancţiuni la propunerea Biroului Executiv pentru neindeplinirea obligatiilor ce decurg din exercitarea funcţiilor elective;
 • r) stabileşte indemnizaţia membrilor Biroului Executiv şi cuantumul indemnizaţiei de şedinţă a  membrilor Consiliului Naţional;
 • s) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Art.27

Activitatea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este coordonată, între sesiunile Consiliului Naţional, de Biroul Executiv.

Art.28

Biroul Executiv al Consiliului Naţional este alcătuit din preşedinte, preşedintele de onoare, patru vicepreşedinţi şi un secretar naţional, aleşi prin vot secret de membrii Consiliului Naţional din rândul acestora.

Art.29

Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

 • a) asigură coordonarea şi conducerea activităţii curente a Ordinului  între sesiunile Consiliului Naţional;
 • b) convoacă Adunarea Generală Naţională a Ordinului şi Consiliul Naţional în şedinţe ordinare şi extraordinare;
 • c) organizează şedinţele Adunării Generale Naţionale, ale Consiliului Naţional, propune ordinea de zi şi se asigură de consemnarea celor dezbătute;
 • d) elaborează Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical, Statutul  şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ordinului pe care le supune aprobării Adunării Generale Naţionale;
 • e) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Naţional proiecte de modificare a actelor statutare în conformitate cu realităţile legislative;
 • f) elaborează Regulamentul Electoral pe care-l propune spre aprobare Consiliului Naţional al Ordinului;
 • g) elaborează Regulamentul de funcţionare şi organizare al Comisiei Naţionale de Control Financiar pe care îl supune aprobării Consiliului Naţional;
 • h) elaborează organigrama departamentelor/compartimentelor profesionale, comisiilor de specialitate din structura Ordinului şi aprobă Regulamentul de funcţionare al fiecărei structuri interne;
 • i) analizează cererile, petiţiile şi reclamaţiile membrilor Ordinului nesoluţionate la nivelul filialei judeţene, pe care le soluţionează sau dispune soluţionarea lor;
 • j) organizează şi coordonează educaţia medicală continuă;
 • k) elaborează  metodologia şi tematica concursurilor şi examenelor, elaborează criteriile şi standardele de dotare a cabinetelor de practică independentă, precum şi a celorlalte acte normative incidente;
 • l) analizează Raportul anual de activitate şi gestiune înaintat de filialele judeţene;
 • m) efectuează în fiecare an controlul administrativ la filialele judeţene şi prezintă Consiliului Naţional concluziile şi propunerile de îmbunătăţire a activităţii;
 • n) acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute filialelor teritoriale;
 • o) gestionează eventualele conflicte ivite între membri şi filiale sau între filiale;
 • p) răspunde la petiţiile, cererile adresate de membrii organizaţiei sau de alte persoane în termen de 30 de zile;
 • q) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Naţional şi exercită orice alte atribuţii stabilite de acesta;
 • r) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Art.30

(1) Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este ales de membrii Consiliului Naţional, prin vot secret.

(2) Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are următoarele atribuţii:

 • a) asigură conducerea şi coordonarea întregii activităţi a instituţiei;
 • b) reprezintă Ordinul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;
 • c) primeşte şi repartizează departamentelor de specialitate, compartimentelor, celorlalte structuri ale organizaţiei teritoriale cererile, petiţiile, adresele şi se asigură de soluţionarea acestora;
 • d) semnează rapoartele, recomandările, precum şi celelalte acte ale instituţiei care se pot emite numai cu acordul său;
 • e) aprobă angajarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului executiv, acordă gradaţii, salarii de merit şi alte drepturi, potrivit dispoziţiilor legale;
 • f) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate şi a personalului executiv;
 • g) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului executiv, în condiţiile legii;
 • h) exercită atribuţiile ordonatorului principal de credite;
 • i) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;
 • j) conduce lucrările Adunării Generale Naţionale, ale Consiliului Naţional şi ale Biroului Executiv;
 • k) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii instituţiei, în limita cadrului legal;
 • l) încheie acte juridice în numele Ordinului cu aprobarea celorlalţi membri ai Biroului Executiv;
 • m) delegă atribuţii membrilor Biroului Executiv.
 • n) îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Art. 31

Vicepreşedinţii Biroului Executiv au următoarele atribuţii:

 • a) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor şi comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;
 • b) întocmesc la sfârşitul fiecărui an sau la cererea Preşedintelui, o informare privind activitatea departamentelor, compartimentelor aflate sub autoritatea lor;
 • c) efectuează verificări periodice administrativ-organizatorice la nivelul filialelor judeţene şi întocmesc un raport cu privire la rezultatele constatate pe care-l prezintă Biroului Executiv;
 • d) exercită orice alte atribuţii date de Preşedintele  Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în condiţiile legii.
Art.32 

Secretarul Naţional are următoarele atribuţii:

 • a) îndrumă şi coordonează activitatea Secretariatului şi a serviciilor aflate în subordine;
 • b) organizează activitatea de întreţinere, de dotare şi stabileşte măsuri pentru paza sediului instituţiei, prin structurile de resort;
 • c) ia măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituţiei şi prezintă Biroului Executiv  un raport asupra acestui inventar;
 • d) organizează activitatea pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;
 • e) păstrează Registrele de procese verbale ale Adunării Generale Naţionale, Consiliului Naţional, precum şi ale Biroului Executiv;
 • f) exercită orice alte atribuţii date de  Preşedintele  Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în condiţiile legii.
Art.33

Preşedintele de onoare are următoarele atribuţii:

 • a) Participă alături  de Preşedinte, la conducerea şi coordonarea întregii activăţi  a instituţiei;
 • b) Participă alături de Preşedinte la conducerea lucrărilor Adunării  Generale Naţionale, ale Consiliului Naţional şi ale Biroului Executiv;
 • c) Participă la deciziile privind strategia, direcţiile de acţiune şi obiectivele OAMGMAMR;
 • d) Reprezintă  Ordinul în relaţiile cu  autorităţile şi instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;
 • e) Acţionează în vederea promovării  intereselor profesionale ale membrilor Ordinului.
Art.34

Reprezentantul autorităţii statului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă 144/2008  privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România şi este continuatorul de drept al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.

CAPITOLUL VI – DEPARTAMENTE, COMPARTIMENTE DE SPECIALITATE

Art.35

(1)  La nivelul Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România funcţionează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru asistenţii medicali, Comisia Naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi alte comisii propuse de Biroul Executiv şi aprobate prin hotărâre a Consiliului Naţional.

(2) Filialele judeţene, respectiv filiala Municipiului Bucureşti, adoptă o structură organizatorică în concordanţă cu structura Consiliului Naţional.

(3) Structura şi atribuţiile departamentelor, compartimentelor şi comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

CAPITOLUL VII – PATRIMONIUL, COTIZAŢIILE ŞI ALTE SURSE FINANCIARE

Art.36

(1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are patrimoniu propriu pe care îl administrează cu diligenţa unui bun proprietar.

(2) Patrimoniul  este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, dobândite în condiţiile legii.

(3) Veniturile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se constituie din următoarele surse, obţinute în condiţiile legii:

 • a) taxe de înscriere;
 • b) cotizaţii lunare ale membrilor;
 • c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;
 • d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări ştiinţifice, în condiţiile legii;
 • e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie continuă;
 • f) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
 • g) drepturi editoriale, publicitate în publicaţiile editate de organizaţie;
 • h) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor Ordinului vor fi stabilite prin hotarâre a Consiliului Naţional.

(5) Cotizaţia de membru al OAMGMAMR se încasează lunar de la fiecare asistent medical generalist/moaşă, sau asistent medical pe statul de plată şi va fi în cuantum de 1% din valoarea salariului de încadrare, conform hotărârii Consiliului Naţional.

Art.37

(1) Neplata cotizaţiei datorate de filialele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 3 luni se sancţionează cu suspendarea din funcţie a preşedintelui filialei, prin hotarâre a Consiliului Naţional, până la plata cotizaţiei datorate, perioadă în care atribuţiile preşedintelui sunt preluate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Consiliul Judeţean/Municipiul Bucureşti, în termen de 30 de zile. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 3 luni, se aplică majorări de întarziere în cuantum stabilit prin hotarăre a Consiliului Naţional, conform prevederilor legale, şi se solicită blocarea contului filialei respective.

(2) Ridicarea sancţiunii se pune în aplicare prin hotarâre a Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) Neplata cotizaţiei datorate de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor legale.

Sancţiunea prevăzută la alin. (3) se aplică de Biroul Consiliului Judeţean/Municipiului Bucureşti al filialei respective.

Art.38  

Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România tarifele se stabilesc, după caz, de Biroul Executiv al OAMGMAMR, respectiv de Biroul Consiliului Judeţean/Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

CAPITOLUL VIII – RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Secţiunea I – Principiile anchetei disciplinare
Art.39

(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, a regulilor de bună  practică profesională, a Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare de organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi pentru orice fapte savârşite în legatură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) Răspunderea disciplinară prevazută la alin. (1) este angajată în funcţie de gravitatea abaterii.

(3) Constituie abatere disciplinară fapta prin care se încalcă prevederile Ordonanţei de Urgenţă 144/2008, ale prezentului Statut, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical precum şi a celorlalte acte normative emise de OAMGMAMR.

Art.40

Sancţiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:

 • a) mustrarea;
 • b) avertismentul;
 • c) suspendarea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi informarea Ministerului Sanătăţii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;
 • d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi informarea Ministerului Sănatăţii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 40  lit. a) şi b) se aplică de Consiliul Judeţean/Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) Sancţiunile prevăzute la art.40  lit. c) şi d) se aplică de Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) Fac excepţie sancţiunile aplicate conform art. 46, alin. (4) şi art. 59, alin.(1) din Ordonanţei de Urgenţă nr.144/2008 deoarece în acest caz competenţa revine Consiliului Judeţean/Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.41

(1) Contestaţia împotriva deciziei Consiliul Judeţean/Municipiului Bucureşti se adresează Biroului Executiv al OAMGMAMAR în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestaţia împotriva deciziei Consiliul Naţional se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îţi desfăşoară activitatea asistentul medical sau moaşa, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art.42

Abaterile disciplinare săvârşite de membrii OAMGMAMR care exercită funcţii elective se cercetează de către Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, iar aplicarea sancţiunii se face de către plenul Consiliului Naţional.

Legalitatea

Art.43

Ancheta disciplinară se desfaşoară în limitele prezentului Statut, ale Ordonanţei de Urgenţă 144/2008, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR şi ale Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.

Art.44

(1) Fiecare membru al OAMGMAMR beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la soluţionarea cauzei;

(2) Fiecare membru al OAMGMAMR are dreptul de a se apăra, prin orice mijloc legal, atunci când a fost acuzat de săvârşirea unei abateri.

Art.45

Respectarea demnităţii umane – orice persoană supusă procedurii de soluţionare a plângerii trebuie tratată cu respect şi demnitate umană.

Art.46

Garantarea dreptului la apărare – orice persoană supusă procedurii de soluţionare a plângerii are dreptul de a se apăra prin orice mijloc legal considerat necesar; părţile implicate au dreptul la asistenţă juridică.

Art.47

Limba în care se desfăşoară ancheta disciplinară şi procedura de soluţionare a plângerii – este limba română; persoanele care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română au dreptul de a se exprima şi/sau apăra prin intermediul unui traducător autorizat.

Secţiunea a II-a – Competenţa organelor jurisdicţionale
Art. 48

(1) Plângerile sunt adresate în primă instanţă organizaţiilor judeţene/mun. Bucureşti, respectiv Comisiilor teritoriale de etică şi deontologie.

(2) Plângerile împotriva unor membri cu funcţii elective în cadrul organizaţiei, precum şi contestaţiile la hotărârile comisiilor teritoriale de etică şi deontologie se adresează Biroului Executiv al OAMGMAMR.

Art.49

(1) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni cu privire la abaterile simple este de competenţa Referentului numit de Biroul Consiliului Judeţean/Municipiul Bucureşti al Filialei.

(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni cu privire la abaterile grave revine în competenţă Comisiei teritoriale de etică şi deontologie.

Art.50

Membrii OAMGMAMR care au participat la soluţionarea unei cauze în primă instanţă, nu pot face parte din organele de jurisdicţie competente în a soluţiona contestaţiile îndreptate împotriva acestor hotărâri.

Art.51

Membrii OAMGMAMR ce fac parte din organele de jurisdicţie şi care au vreun interes în soluţionarea cauzei, sau în care cauză sunt implicaţi în calitate de pârâţi soţii acestora, precum şi rudele până la al patrulea grad inclusiv, sunt obligaţi să se abţină de la soluţionarea cauzei disciplinare, cu arătarea cauzei ce constituie motivul abţinerii.

Art.52

În cazul în care nu a fost formulată declaraţia de abţinere, membrul OAMGMAMR care se află într-una din situaţiile descrise mai sus, poate fi recuzat la cererea oricărei persoane ce participă la soluţionarea cauzei.

Art.53

Biroul Consiliului Judeţean/Municipiului  Bucureşti,sau după caz, Biroul Executiv, vor dispune în maxim 3 zile înlocuirea membrului aflat în incompatibilitate.

Secţiunea a III-a – Plângerea
Art.54

Dreptul de a face sesizare/plângere aparţine persoanei vătămate (pacient sau reprezentantul legal, după caz), precum şi membrilor OAMGMAMR.

Art.55

(1) Plângerea, sesizarea se adresează filialei judeţene/Municipiului Bucureşti în care îşi desfăşoară activitatea membrul OAMGMAMR împotriva căruia se depune plângerea în termen de 30 de zile de la data săvârşirii sau cunoaşterii săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni.

(2) Plângerea se depune personal, prin mandatar, ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot face plângere prin reprezentanţii legali.

(4) În cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.

(5) Dacă în cursul soluţionării unei abateri se conturează elementele săvârşirii unei infracţiuni, organele competente au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.

Art.56

(1) Plângerea este considerată admisibilă dacă conţine următoarele elemente: numele, prenumele, domiciliu petiţionarului, elemente de identificare ale asistentului împotriva căruia se îndreptă petiţia, locul şi contextul în care s-a săvârşit fapta, descrierea faptei, mijloacele de probă, semnătura petiţionarului.

(2) Lipsa unuia dintre aceste elemente se sancţionează cu neadmiterea acesteia.

Art.57

(1) Termenul în care poate fi depusă plângerea este de 30 de zile de la data săvârşirii sau cunoaşterii săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii ei.

(2) Introducerea plângerii după expirarea termenului de mai sus se sancţionează cu decăderea din dreptul de a face plângere pentru fapta respectivă.

Secţiunea a IV-a – Procedura de soluţionare a plângerilor
Art.58

La primirea plângerii, Biroul Consiliului Judeţean/Municipiului Bucureşti o înaintează Referentului sau Comisiei teritoriale de etică şi deontologie, după caz, care va verifica condiţiile de admisibilitate şi de competenţă şi va formula concluziile.

Art.59

În baza art.58, Comisia teritorială de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va dispune:

 • – respingerea plângerii ca nefondată;
 • – declanşarea procedurii de soluţionare, conform Ordonanţei de Urgenţă 144/2008 şi a prezentului Statut.
Art.60

Decizia de respingere a plângerii se emite de Biroul Consiliului Judeţean/ Municipiului Bucureşti şi se comunică petiţionarului, cu motivare.

Art.61

Soluţionarea plângerilor se face în termen de 45 de zile de la data admiterii, dar nu mai târziu de 3 luni.

Art.62

Procedura de soluţionare a plângerii constă în: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluţionarea cauzei (în anumite cazuri), propunerea sancţiunii.

Cercetarea faptei

Art.63

Vinovăţia există atunci când fapta este săvârşită cu intenţie sau din culpă, prezintă pericol social şi este prevăzută în Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi în prezentul Statut.

Art.64

Constituie abateri simple faptele :

 • a) prin care se aduce atingere valorilor sociale ce ocrotesc drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea confraţilor şi a celorlalte persoane cu care asistenţii medicali şi moaşele intră în relaţii profesionale;
 • b) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţă, nepăsare, în mod repetat;
 • c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul Naţional.
 • d) neplata sau refuzul la plată a cotizaţiei de membru, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.
Art.65

Constituie abateri grave faptele:

 • a) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale cu privire la divulgarea secretului profesional;
 • b) neacordarea primului ajutor medical;
 • c) folosirea de mijloace de constrângere fizică şi/sau psihică în exercitarea profesiei;
 • d) condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni privitoare la viaţa, integritatea fizică a persoanei sau ce are legatură cu exercitarea profesiei;
 • e) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul OAMGMAMR şi cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;
 • f) orice faptă care îndeplineşte criteriile de individualizare a acesteia prevăzute în prezentul Statut şi în Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.
Art.66

(1) Adunarea dovezilor constă în: interogarea părţilor, martorilor, strângerea depoziţiilor, a înscrisurilor oficiale, si apelarea la orice alt mijloc de probă ce poate contribui la soluţionarea cauzei.

(2) Neprezentarea membrului OAMGMAMR împotriva căruia s-a depus plângere, la solicitarea Comisiei de etică şi deontologie, echivalează cu recunoaşterea săvârşirii faptei.

Art.67

Solicitarea de opinii calificate constă în: solicitarea de opinii personalului specializat care are competenţă maximă pe anumite domenii, de la caz la caz – medici, jurişti, sau a altor persoane abilitate.

Propunerea sancţiunii

Art.68

(1) La stabilirea încadrării faptei în abatere simplă sau gravă, precum şi în procesul de individualizare a sancţiunii, se va ţine seama de următoarele elemente:

 • a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;
 • b) pericolul social al faptei;
 • c) rezultatul imediat şi de durată al faptei;
 • d) prezenţa discernământului în momentul săvârşirii faptei;
 • e) modul şi mijloacele de săvârşire;
 • f) atitudinea membrului OAMGMAMR pe parcursul desfăşurării anchetei.

(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea sancţiunii.

(3) Comisia teritorială de etică şi deontologie din cadrul filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmeşte un referat de soluţionare către Biroul Consiliului Judeţean/ Municipiului Bucureşti, care cuprinde pe scurt:

 • a) descrierea în fapt;
 • b) probele administrate;
 • c) concluzia comisiei;
 • d) încadrarea legală;
 • e) sancţiunea propusă a se aplica, sau, după caz, trimiterea dosarului la Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ori existenţa unei cauze (sau mai multe) care înlătură răspunderea disciplinară.
Secţiunea a V-a – Cauzele care înlătură răspunderea disciplinară
Art.69

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, în condiţiile în care aceasta s-a produs prin constrângere morală sau fizică, a intervenit cazul fortuit sau iresponsabilitatea.

Art.70

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, dacă săvârşirea ei a fost impusă de ordinul dat de către superiorul ierarhic, într-o situaţie în care nu se putea cunoaşte în mod vădit ilegalitatea şi nici nu se putea prevede pericolul.

Art.71

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, de refuz a executa un ordin dat de către un superior ierarhic, dacă acest ordin se dovedeşte a fi fost în mod vădit ilegal sau ar fi creat o stare de pericol previzibil, atunci când nu este vorba de o urgenţă.

Art.72

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, pentru a salva, de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel, viata, integritatea corporală sau sănătatea pacientului.

Art.73

Înţelesul termenilor de constrângere fizică sau morală, caz fortuit sau iresponsabilitate, este cel care rezultă din interpretarea acestor termeni prin prisma dreptului comun.

Secţiunea a VI-a – Aplicarea sancţiunii
Art.74

(1) Aplicarea sancţiunilor este de competenţa Consiliului Judeţean/Municipiul Bucureşti pentru abaterile simple, şi de competenţa Consiliului Naţional pentru abaterile grave.

(2) Excepţie fac sancţiunile aplicate pentru abateri prevăzute la art. 46, alin. (4) şi art. 59, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008.

Art.75

Biroul Executiv, respectiv Biroul Consiliului Judeţean/Municipiului Bucureşti, emite hotărârea de sancţionare, termenul de redactare fiind de maxim 10 zile de la adoptarea sa.

Art.76

Hotărârea va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele elemente:

 • a) arătarea organului competent care a soluţionat plângerea;
 • b) arătarea organului competent care a dispus aplicarea sancţiunii;
 • c) numele, prenumele, funcţia, unitatea sanitară unde lucrează membrul OAMGMAMR în cauză;
 • d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;
 • e) sancţiunea aplicată şi perioada pentru care se aplică, după caz;
 • f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea;
 • g) calea de atac, termenul de contestaţie şi organul competent a soluţiona contestaţia;
 • h) semnătura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR central, după caz.
Art.77

Hotărârea adoptată se comunică în termen de 5 zile de la redactare, prin scrisoare recomandată: petentului, persoanei în cauză, Filialei Judeţene/Municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, persoanei juridice consemnatare a contractului individual de muncă şi după caz, Ministerului Sănătăţii.

Secţiunea a VII-a – Căile de atac
1. Contestaţia
Art.78

Dreptul de a introduce contestaţie aparţine atât persoanei vătămate, cât şi membrului OAMGMAMR împotriva căruia s-a dispus sancţiunea.

Art.79

Sancţiunile emise de Consiliul Judeţean/Municipiul Bucureşti se contestă în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării, la Biroul Executiv al OAMGMAMR.

Art.80

Contestaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea neadmiterii acesteia, următoarele elemente:

 • a) numele, prenumele, domiciliul contestatarului;
 • b) indicarea deciziei de sancţionare care se contestă;
 • c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază contestaţia şi dovezile în susţinerea acestor motive;
 • d) semnătura petiţionarului.
Art.81

Regulile procedurale cu privire la contestaţie sunt aceleaşi ca şi în cazul plângerii, cu excepţia situaţiilor în care sunt aduse noi probe/elemente în cauză. În astfel de cazuri, judecarea cauzei se face în funcţie de competenţă.

Art.82

În condiţiile în care Biroul Executiv admite contestaţia, Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va solicita Comisiei teritoriale de etică şi deontologie dosarul cauzei complet, ce se va trimite în maxim 10 zile de la comunicarea solicitării.

Art.83

Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în soluţionarea contestaţiei, poate dispune păstrarea sancţiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sancţiunii aplicate sau respingerea contestaţiei ca nefondată.

2. Acţiunea judecătorească
Art.84

Este dreptul oricărei părţi să conteste hotărârea Comisiei naţionale de etică şi deontologie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

Art.85

Contestaţia se depune la judecătoria în a cărei rază de circumscripţie îşi desfăşoară activitatea membrul OAMGMAMR în cauză.

Secţiunea a VIII – Semnificaţia sancţiunilor
Art.86

Sancţiunile se înscriu în dosarele de avizare-acreditare ale membrilor OAMGMAMR şi constituie recomandări (aprecieri) negative pentru acordarea reavizării.

Art.87

Departamentul de jurisdicţie, etică şi deontologie va comunica Compartimentului de Acreditare, Avizare şi Evaluare spre monitorizare sancţiunile aplicate.

Secţiunea a IX – Prescripţia sancţiunilor disciplinare
Art.88

Sancţiunile disciplinare pronunţate se prescriu prin înlăturarea consecinţelor sancţionării, astfel:

 • a) “mustrarea” se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;
 • b) “avertismentul” se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;
 • c) “suspendarea” se prescrie în termen de 24 luni de la data expirării perioadei de suspendare, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;
 • d) “retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR” pentru o perioadă limitată se prescrie în termen de 24 luni de la data expirării perioadei interdicţiei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară.
Art.89

Cursul termenului prescripţiei se întrerupe în momentul în care s-a pronunţat o nouă sancţiune disciplinară; după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.

Art.90

Pe perioada aplicării unei sancţiuni pentru o abatere gravă, membrul OAMGMAMR este supus următoarelor interdicţii:

 • a) nu poate avea calitatea de membru OAMGMAMR;
 • b) nu are drept de vot şi nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale OAMGMAMR (până la împlinirea termenului de prescripţie);
 • c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-şi practica profesia.
Art.91

Refuzul membrilor OAMGMAMR de a colabora cu organele competente ale OAMGMAMR în soluţionarea abaterilor disciplinare constituie abatere simplă.

Art.92

Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 144/2008, ale Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare, cu normele legale în materie pe specialităţi, cu modificarile ulterioare.

Art.93

Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu exclude raspunderea civilă, contravenţională şi penală.

CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE

Art.94

(1) Funcţiile de conducere la nivel judeţean sau naţional din structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt incompatibile cu alte funcţtii de conducere din alte asociaţii profesionale din România.

(2) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care exercită funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate responsabilităţile funcţiei sau se află într-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului Executiv, vor fi suspendaţi din funcţie de Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.95

(1) Organizarea alegerilor la nivel judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti, şi la nivel naţional, se desfaşoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o dată la 4 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul Executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România şi aprobat de Consiliul Naţional.

(2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor Legii 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea acestora, aşa cum prevede Ordonanţa de Urgenţă nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(3) Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozitiile  Ordonanţei de Urgenţă nr.144/2008, cu prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi cu dispoziţiile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.96

Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a fost adoptat de Adunarea Generală Naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă 144/2008.

Art.97

(1) Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală Naţională şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele 1-3, fac parte integrantă din prezentul Statut