Procedura de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene

Anexa I – Cerere

Art.l – Formularele-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene sunt emise de state terţe, cuprind întrebări privind calificarea şi statusul profesional al titularului şi se completează de către autoritatea competentă din statul de origine sau, după caz, de stabilire al acestuia.

Art.2 – Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România , denumit în continuare OAMGMAMR, prin filialele sale judeţene şi a Municipiului Bucureşti, soluţionează cererile privind completarea formularelor prevăzute la art.l după cum urmează:

a) Cererile asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care sunt sau după caz, care au fost membrii OAMGMAMR, se soluţionează de către filiala OAMGMAMR la care aceştia sunt sau au fost înscrişi în calitate de membru.

b) în cazul în care solicitantul format în România în una din profesiile de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical, nu a obţinut calitatea de membru OAMGMAMR, cererea se soluţionează de către filiala OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază.

Art.3.- [1) Preşedintele fiecărei filiale OAMGMAMR numeşte prin decizie persoana responsabilă cu activităţile de completare a formularelor-chestionar necesare exercitării profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical în afara graniţelor Uniunii Europene , precum şi pe înlocuitorul acesteia şi răspunde de exactitatea datelor înscrise.

(2) Pentru completarea şi eliberarea formularului prevăzut la art.l, filialele OAMGMAMR percep o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.4 (1) Completarea formularelor menţionate la art.l ,se face în baza documentelor

solicitantului după cum urmează:

a) cerere întocmită confom modelului din Anexa 1;

b) formularul în cauză, însoţit de traducerea autorizată în limba română;

c) copia actului de identitate/paşaport aflate în termen de valabilitate;

d) după caz, copia actului de căsătorie/ de schimbare a numelui;

e) copia titlului de calificare ( după caz diplomă , certificat însoţită/însoţit de foaia matricolă respectiv de suplimentul la diplomă;

f) adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ formatoare din care rezultă autenticitatea titlului de calificare, perioada de înmatriculare la studii, sesiunea de promovare a examenului final;

g) după caz, copia documentelor din care rezultă formarea postbază în profesie;

h) în situaţia în care solicitantul beneficiază la data cererii în România , de loc de muncă sau exercită profesia în baza unui contract de voluntariat, documente – în original, din care să rezulte:

(I) denumirea oficială a unităţii sanitare în care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării sau a cabinetului de practică independentă în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, după caz, CIF),

(II) data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă,

(III) concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;

i) certificat de sănătate fizică şi psihică aflat în termen de valabilitate de 3 luni de la data emiterii;

j) cazier judiciar aflat în termen de valabilitate de 6 luni de la data emiterii;

k) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care a depus solicitarea de completare a formularului prevăzut la art.l;

l) dovada achitării taxei de eliberare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(l) lit.e) şi f) , în situaţiile în care formarea în una din profesiile de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical s-a făcut în afara graniţelor României, la completarea formularului prevăzut la art.l se vor utiliza copia şi traducerea legalizată de pe titlul de calificare obţinut în străinătate precum şi copia documentului românesc de recunoaştere a acestuia.

Art.5 Procedura de completare a formularelor prevăzute la art.l) cuprinde:

1) verificarea documentelor solicitantului la depunere şi autentificarea copiilor actelor prevăzute la art.4(l) lit. c),d), e) şi g) „conform cu originalul” pe baza documentelor

originale prezentate de acesta. în situaţia în care solicitantul deţine sau a deţinut calitatea de membru, acesta va depune la filiala OAMGMAMR la care este sau a fost înscris în această calitate, numai documentele care nu se află în evidenţa acesteia sau care nu sunt actualizate;

2) completarea formularelor prevăzute la art.l în limba de redactare a acestora, utilizând datele furnizate de documentele anexate coroborate, în cazul solicitanţilor membri ai OAMGMAMR, cu datele inscrise in Registrul Naţional Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

3) semnarea de către preşedintele filialei OAMGMAMR în cauză cu semnătură olografă şi aplicarea ştampilei filialei respective.

Art.6 La cererile de furnizare a informaţiilor privind restrângerea dreptului solicitantului de exercitare a profesiei pe motive de sănătate, conţinute de formularele prevăzute la art.l se va răspunde în baza documentelor medicale depuse de acesta şi a datelor privind dreptul acestuia de exercitare a profesiei înscrise în Registrul Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România. în acest sens:

a) în cazurile în care nu s-au aplicat măsuri de restrângere a dreptului de exercitare a profesiei pentru motive de sănătate se va preciza „nu deţinem informaţii privind afecţiuni fizice sau psihice care să limiteze dreptul titularului de a exercita profesia”.

b) în cazurile în care s-au aplicat măsurile prevăzute la lit.a) se va preciza măsura de limitare a dreptului titularului de exercitare a profesiei, cu menţiunea „pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei”, precum şi intervalul de aplicare.

Art.7 – în cazurile în care solicitantul figurează în Registrul Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România cu măsuri de restrângere, de suspendare sau de retragere a dreptului de exercitare a profesiei, secţiunea din formularele prevăzute la art.l referitoare la onorabilitatea profesională a acestuia se completează cu precizarea măsurii aplicate, a motivelor care au condus la situaţia în cauză şi respectiv cu perioada pe care măsura prodece efecte.

Art.8 Completarea formularului prevăzut la art.l se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.9 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a verifica autenticitatea declaraţiilor şi documentelor înaintate de solicitant şi în acest sens poate solicita informaţii şi orice documente doveditoare de la autorităţi şi instituţii publice, respectiv persoane fizice sau juridice implicate.

Art.10 în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor necesare soluţionării cererii, formularul prevăzut la art.l, completat conform prezentei hotărâri se eliberează, după caz:

a) titularului;

b) persoanei împuternicită de titular prin procură notarială;

c) emitentului din statul terţ, la cererea scrisă a acestuia sau a solicitantului.

Art.11 Filialele judeţene/ municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, transmit semestrial aparatului central al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, raportul numeric al formularelor prevăzute la art.l, completate.