Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent

Anexa Nr. 3 la norme – Documentaţia privind evidenţa activităţii de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de îngrijiri medicale independente
Art. 1.

(1) Obiectul prezentelor norme metodologice îl constituie stabilirea condiţiilor de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical.

(2) Serviciile de îngrijiri medicale ce pot fi furnizate în regim independent de asistentul medical generalist, de moaşă şi de asistentul medical sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Evidenţa activităţii de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de îngrijiri medicale independente se întocmeşte în conformitate cu documentaţia prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2.

Exercitarea în regim independent a activităţilor de asistent medical generalist, a activităţilor de moaşă, precum şi a activităţilor de asistent medical se face cu respectarea normelor care reglementează aceste profesii, precum şi cu respectarea următoarelor principii fundamentale:

 • a) principul competenţei profesionale – conform căruia furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se face pe baza şi în limita competenţelor profesionale dobândite, după caz, de asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical prestator;
 • b) principiul răspunderii personale – conform căruia asistentul medical generalist, moaşa, asistentul medical poartă întreaga răspundere a actului/serviciului de îngrijiri medicale efectuat de acesta;
 • c) principiul respectării drepturilor pacienţilor;
 • d) principiul confidenţialităţii asupra actului de îngrijiri medicale efectuat;
 • e) principiul apărării demnităţii şi a prestigiului profesiei de asistent medical generalist, profesiei de moaşă sau profesiei de asistent medical, după caz.
Art. 3.

(1) Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical pot furniza servicii de îngrijiri medicale delegate, pe baza prescripţiilor medicului, precum şi servicii de îngrijiri medicale autonome în limita competenţelor profesionale dobândite de prestator.

(2) Furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se face cu respectarea protocoalelor sau procedurilor de practică a activităţilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

CAPITOLUL II – Formele de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical

Art. 4.

Formele de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical sunt:

 • a) persoană fizică independentă;
 • b) titular de cabinet individual de practică independentă, după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical;
 • c) cabinete asociate de practică independentă, după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, ca urmare a asocierii titularilor prevăzuţi la lit. b).
Art. 5.

(1) Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical pot dobândi calitatea de persoană fizică independentă, în baza certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România avizat la zi şi a înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază teritorială domiciliază.

(2) În calitate de persoană fizică independentă, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical, prevăzuţi la alin. (1), poate încheia contracte cu unităţi sanitare autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite.

Art. 6.

(1) Cabinetul individual de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical este forma de exercitare independentă a profesiei în care, după caz, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical îşi desfăşoară activitatea în calitate de titular.

(2) În cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se vor desfăşura numai activităţile de îngrijiri medicale pentru care cabinetul a fost autorizat şi înregistrat în registrul unic al cabinetelor de practică independentă.

Art. 7.

Titularul cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical poate să modifice obiectul de activitate al cabinetului în funcţie de specializările şi competenţele profesionale dobândite de acesta.

Art. 8.

(1) Cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se constituie din două sau mai multe cabinete individuale de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, în scopul asigurării în comun a accesului permanent al pacienţilor la servicii de îngrijiri medicale.

(2) Condiţiile asocierii sunt convenite între părţi prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile şi a prezentelor norme metodologice.

(3) Contractul de asociere va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • a) părţile contractului şi denumirea asocierii;
 • b) scopul şi obiectul asocierii;
 • c) sediul profesional al asocierii;
 • d) coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator;
 • e) durata contractului;
 • f) modalităţile de încetare a contractului.
Art. 9.

(1) Cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin contractul de asociere.

(2) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării obiectului de activitate al cabinetelor.

Art. 10.

(1) Contractele de asociere a cabinetelor de practică independentă se înregistrează la administraţia financiară pe teritoriul căreia se înfiinţează.

(2) După înregistrare, coordonatorul asocierii are obligaţia să depună câte un exemplar al contractului la direcţia de sănătate publică şi la filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pe teritoriul căreia se înfiinţează şi funcţionează asocierea.

Art. 11.

Cabinetele individuale de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical şi cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariaţi, personal medical autorizat, precum şi personal auxiliar şi de altă specialitate.

CAPITOLUL III – Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical

Art. 12.

Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se înfiinţează la cererea asistentului medical generalist, a moaşei sau a asistentului medical titular.

Art. 13.

(1) Actul de înfiinţare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical îl constituie certificatul de înregistrare a cabinetului.

(2) Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se înregistrează la direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în registrul judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

(3) Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti comunică imediat Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România datele înscrise în Registrul judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, pentru a fi înregistrate şi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, într-o secţiune specială.

Art. 14.

(1) Certificatul de înregistrare a cabinetului se eliberează de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia acesta funcţionează, în baza următoarelor documente:

 • a) cerere de înfiinţare în care titularul va preciza serviciile de îngrijiri medicale care vor fi furnizate de cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz;
 • b) certificatul titularului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România avizat la zi, în copie legalizată;
 • c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, declarat ca şi sediu al activităţii, în copie legalizată;
 • d) dovada dotării minime necesare funcţionării cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz, eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, în copie legalizată;
 • e) autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie legalizată;
 • f) avizul filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea.

(2) În cazul modificării structurii sau activităţii cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti vor elibera o anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 15.

(1) Avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se eliberează de către filiala pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, conform procedurii stabilite prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se eliberează în baza următoarelor documente:

 • a) cerere prin care titularul solicită avizul specificând serviciile de îngrijiri medicale care vor fi furnizate, după caz, de către cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical;
 • b) certificatul titularului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România avizat la zi în copie legalizată, şi după caz, certificatele de membru avizate la zi ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor sau asistenţilor medicali salariaţi, în copii legalizate;
 • c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu profesional al activităţii, în copie legalizată;
 • d) regulamentul de organizare şi funcţionare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical;
 • e) raportul întocmit de către reprezentanţii filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea cu privire la dotările minime corespunzătoare furnizării serviciilor de îngrijiri medicale menţionate în cererea de avizare, în copie legalizată;
 • f) programul de lucru al cabinetului de practică independentă asumat prin semnătura şi ştampila reprezentantului legal;
 • g) documente care atestă experienţa profesională dobândită a titularului cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical;
 • h) dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • i) asigurare pentru răspundere civilă profesională suplimentară, după caz, la valoarea riscului asigurat stabilită de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Art. 16.

În caz de modificare a structurii sau activităţii cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite un nou aviz, în baza următoarelor documente:

 • a) cererea titularului legal al cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, în care se specifică serviciile de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul aviz;
 • b) copia legalizată a certificatului titularului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, avizat la zi;
 • c) dovada participării la cursuri de perfecţionare a titularului şi a personalului angajat, în domeniul serviciilor de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul aviz, cursuri stabilite prin hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 • d) raportul de evaluare a activităţii anului anterior solicitării noului aviz, întocmit de către reprezentanţii filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe teritoriul căreia funcţionează cabinetul, în baza procedurii stabilite prin hotarâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Art. 17.

Denumirea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi va cuprinde obligatoriu:

 • a) numele şi prenumele titularului;
 • b) sintagma „cabinet de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist” sau „cabinet de practică independentă a profesiei de moaşă” sau „cabinet de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea (se va menţiona specialitatea)”.
Art. 18.

Persoanele juridice care desfăşoară servicii de îngrijiri medicale în cabinete de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, înfiinţate în temeiul altor acte normative, au obligaţia să se înregistreze în registrul judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru servicii de îngrijiri medicale, în baza documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1).

Art. 19.

Evidenţa activităţii de îngrijiri medicale acordate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se întocmeşte în conformitate cu documentaţia prevăzută de anexa nr. 3, după caz, şi în format electronic, potrivit actelor normative din domeniu.

Art. 20.

Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să semneze şi să aplice parafa pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate.

Art. 21.

Parafa profesională va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • a) numele şi prenumele, după caz, ale asistentului medical generalist, ale moaşei sau ale asistentului medical care exercită profesia în regim independent;
 • b) titlul profesional, specialitatea şi gradul profesional;
 • c) codul (numărul înscrierii în Registrul unic al asistenţilor medicali generalişti al moaşelor sau al asistenţilor medicali).
Art. 22.

Activitatea specifică care se desfăşoară în cabinetul de îngrijiri medicale independent se raportează instituţiilor abilitate în acest sens de lege.

Art. 23.

Cabinetul de practică independentă poate realiza venituri din:

 • a) contracte încheiate cu asigurătorii de sănătate pentru asigurări obligatorii şi facultative;
 • b) contracte încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale;
 • c) contracte încheiate cu terţi;
 • d) plata directă de la pacienţi, pentru serviciile necontractate cu terţi plătitori;
 • e) donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;
 • f) alte surse, conform legii.

CAPITOLUL IV – Dispoziţii finale

Art. 24.

(1) Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical îşi poate schimba forma de exercitare a profesiei, în condiţiile legii.

(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului sau al cabinetelor asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se face cu autorizarea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza avizului eliberat de către filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în a cărei rază teritorială funcţionează.

Art. 25.

Exercitarea în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se face:

 • a) la domiciliul pacienţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • b) la sediul cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical sau al punctului ori punctelor de lucru;
 • c) în unitatea sanitară autorizată în condiţiile legii cu care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical care exercită profesia în regim independent în una din formele prevăzute de prezentele norme metodologice a încheiat relaţii contractuale în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale.
Art. 26.

Cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical pot înfiinţa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcţionează sau în alte localităţi, cu respectarea prevederilor art. 15-17 şi ale anexei nr. 2.

Art. 27.

(1) Controlul exercitării în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, în oricare din formele prevăzute de prezentele norme, se exercită de către Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin filialele teritoriale.

(2) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se exercită de către Ministerul Sănătăţii şi de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania şi, după caz, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.

Art. 28.

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 – la norme

Serviciile de îngrijiri medicale ce pot fi furnizate în regim independent de asistentul medical generalist, de moaşă şi de asistentul medical prin cabinetele de practică independentă

1. Prin cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi, respectiv, de asistent medical pot fi furnizate servicii de îngrijiri medicale ce derivă din activităţile ce pot fi exercitate cu titlu de asistent medical generalist, de moaşă, respectiv de asistent medical, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Serviciile de îngrijiri medicale ce pot fi acordate, potrivit competenţelor profesionale, se clasifică astfel:

2.1. servicii de îngrijiri medicale autonome, care pot fi prestate în cadrul rolului propriu al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical;

2.2. servicii de îngrijiri medicale delegate, care pot fi prestate:

 • a) exclusiv la prescripţia medicului;
 • b) exclusiv la prescripţia medicului, cu condiţia ca un medic să poată interveni în orice moment;
 • c) la prescripţia şi în prezenţa unui medic.

3. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist:

3.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:

 • a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi a diagnosticului de îngrijiri de sănătate, planificarea, organizarea intervenţiilor, elaborarea planului de îngrijire şi furnizarea serviciilor de îngrijiri;
 • b) măsurarea, observarea şi notarea parametrilor pentru monitorizarea stării de sănătate: temperatură, puls, TA, respiraţii, greutate, diureză, scaun;
 • c) pregătirea fizică a pacientului în vederea aplicării metodei terapeutice, în concordanţă cu normele profesionale şi pregătirea psihică a pacientului prin realizarea comunicării terapeutice;
 • d) îngrijiri şi proceduri care vizează asigurarea igienei persoanei şi a mediului ambiant;
 • e) supravegherea igienei şi a echilibrului alimentar;
 • f) supraveghere şi ajutor în administrarea medicamentelor noninjectabile, verificarea prizei, urmărirea efectelor şi educaţia pacientului;
 • g) alimentaţia prin gastrostomă/sondă gastrică;
 • h) monitorizarea şi îngrijirea pacienţilor în suport nutriţional enteral sau parenteral;
 • i) monitorizarea eliminării intestinale şi urinare;
 • j) instalarea pacientului într-o poziţie în raport cu patologia sau handicapul său;
 • k) mobilizarea pacientului pentru prevenirea atrofiei musculare, a anchilozelor cauzate de imobilizare;
 • l) identificarea semnelor de complicaţii care pot să apară la un pacient cu un dispozitiv de imobilizare (aparat gipsat etc.);
 • m) toaleta perineală;
 • n) îngrijirea cavităţii bucale, cu aplicarea de produse nonmedicamentoase;
 • o) observarea şi monitorizarea tulburărilor de comportament;
 • p) educaţia pacientului şi a familiei, în funcţie de specificul patologiei;
 • q) măsuri de profilaxie în funcţie de specificul patologiei;

3.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripţia medicului:

3.2.1 administrarea medicamentelor prin injecţii (intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos direct) şi perfuzii, altele decât cele menţionate la pct. 3.3, excluzând prima injecţie sau prima perfuzie;

3.2.2. administrarea medicamentelor pe cale respiratorie;

3.2.3. administrarea medicamentelor pe mucoase;

3.2.4. administrarea medicamentelor pe tegumente;

3.2.5. administrarea medicamentelor per os;

3.2.6. administrarea medicamentelor pe cale rectală;

3.2.7. administrarea medicamentelor pe sonda nazogastrică şi gastrostomă;

3.2.8. administrarea medicamentelor pe cale vaginală;

3.2.9. scarificări şi injecţii destinate vaccinărilor; testul cutanat la tuberculină;

3.2.10. montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii;

3.2.11. monitorizarea cateterelor venoase centrale;

3.2.12. realizarea, supravegherea şi reînnoirea de pansamente;

3.2.13. realizarea şi urmărirea pansamentelor specifice;

3.2.14. ablaţia materialului de reparaţie cutanată;

3.2.15. realizarea bandajului de contenţie;

3.2.16. ablaţia dispozitivelor de imobilizare şi contenţie, ablaţia pansamentelor medicamentoase, a sistemelor de tamponament şi drenaj, cu excepţia drenurilor pleurale şi mediastinale;

3.2.17. montarea sondei gastrice în vederea unui tubaj, de aspirare, de spălare sau de alimentaţie gastrică;

3.2.18. montarea sondei vezicale în vederea prelevării de urină, de spălătură vezicală, de intubaţie, de irigaţie sau drenaj a vezicii;

3.2.19. instilaţia intrauretrală, injecţia vaginală;

3.2.20. montarea sondei rectale, efectuarea de clismă cu scop evacuator sau terapeutic, îndepărtarea de fecaloame;

3.2.21. îngrijirea şi urmărirea unei escare, a unei fistule, a unei stome, îngrijirea şi supravegherea unei plastii;

3.2.22. îngrijirea şi supravegherea leziunilor şi ulceraţiilor;

3.2.23. îngrijirea şi supravegherea plăgilor simple/suprimarea firelor suprainfectate;

3.2.24. îngrijirea şi supravegherea plăgilor suprainfectate;

3.2.25. îngrijirea şi supravegherea unui pacient intubat sau traheostomizat (schimbarea canulei);

3.2.26. spălături bucofaringiene şi aplicarea de produse medicamentoase;

3.2.27. spălături auriculare şi instilaţii medicamentoase;

3.2.28. spălături oculare şi instilaţii medicamentoase;

3.2.29. spălături nazale;

3.2.30. înregistrarea electrocardiografică şi electroencefalografică, sub rezerva dispoziţiilor pct. 3.4;

3.2.31. măsurarea presiunii venoase centrale;

3.2.32. montarea sondei de oxigen şi urmărirea pacienţilor aflaţi la oxigenoterapie normobară;

3.2.33. conectarea, urmărirea şi deconectarea unui pacient cu dializă renală, peritoneală sau a unui circuit de schimburi plasmatice;

3.2.34. manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: tapotaj, fizioterapie respiratorie, tuse asistată;

3.2.35. manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare şi evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor;

3.2.36. sângerări;

3.2.37. recoltări de sânge prin puncţie venoasă, capilară sau printr-un cateter venos;

3.2.38. recoltări de sânge prin puncţie arterială pentru gazometrie;

3.2.39. recoltarea exudatului faringian;

3.2.40. recoltarea sputei prin expectoraţie;

3.2.41. recoltarea de urină;

3.2.42. recoltarea de materii fecale;

3.2.43. recoltarea secreţiei uretrale la bărbat;

3.2.44. recoltarea secreţiei purulente din leziuni;

3.2.45. recoltarea secreţiilor cervico-vaginale;

3.2.46. introducerea tubului de gaze;

3.2.47. alte servicii de îngrijiri medicale specifice realizate prin manopere şi tehnici însuşite de asistenţii medicali generalişti certificate prin studii complementare;

3.3. servicii de îngrijiri medicale delegate, exclusiv la prescripţia medicului, cu condiţia ca un medic să poată interveni în orice moment:

 • a) injecţii şi perfuzii de produse de origine umană, necesitând obligatoriu, în prealabil de efectuarea lor, un control de identitate şi compatibilitate;
 • b) pregătirea, mobilizarea şi monitorizarea aparaturii de circulaţie extracorporală;
 • c) ablaţia cateterelor centrale;
 • d) aplicarea garoului pneumatic de uz chirurgical;

3.4. servicii de îngrijiri medicale delegate, la prescripţia şi în prezenţa unui medic:

 • a) prima injecţie dintr-o serie de alergogene;
 • b) primul sondaj vezical la bărbat în caz de retenţie acută de urină;
 • c) înregistrarea EKG şi EEG cu test de efort sau folosirea de medicamente modificatoare;
 • d) explorări ale funcţiei pulmonare, inclusiv teste de efort şi provocare;
 • e) alte explorări funcţionale specifice: oscilometrie, fonocardiogramă, flebografie, apexogramă etc.;
 • f) punerea de gipsuri sau alte dispozitive de imobilizare;
 • g) utilizarea defibrilatorului;

3.5. alte servicii:

3.5.1. bazându-se pe nevoile identificate de sănătate, asistentul medical generalist poate iniţia, organiza sau participa la acţiuni în următoarele domenii:

 • a) educaţie medicală pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal din reţeaua sanitară;
 • b) instruire, educaţie, prevenire şi de screening în domeniul asistenţei medicale primare şi a comunităţii;
 • c) screening, prevenire şi educaţie cu privire la igienă, sănătate individuală şi colectivă;
 • d) screening, educaţie, prevenire pentru boli cu transmitere sexuală, boli profesionale, boli cu potenţial endemo-epidemic, practici care creează dependenţă (alcool, tutun, droguri);
 • e) educaţie privind comportamentele sexuale;
 • f) informare şi educaţie în domeniile: nutriţie, sănătate mentală, folosirea medicamentelor, stresul, obezitatea, boli cardiovasculare, cancer, accidente etc.;
 • g) informare şi educaţie a populaţiei pentru adoptarea de comportamente şi stiluri de viaţă sănătoase;
 • h) participare la activităţi de cercetare multidisciplinară.

4. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de moaşă:

4.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:

 • a) măsurarea, observarea şi notarea parametrilor pentru monitorizarea stării de sănătate: temperatură, puls, TA, respiraţii, greutate, diureză, scaun;
 • b) pregătirea fizică şi psihică a pacientelor în vederea aplicării metodei terapeutice, în concordanţă cu normele profesionale; realizarea comunicării terapeutice cu pacientele; pregătirea fizică şi psihică a gravidei pentru perioada de sarcină, naştere şi lehuzie;
 • c) îngrijiri şi proceduri care vizează asigurarea igienei femeii şi a mediului ambiant;
 • d) supravegherea igienei şi a echilibrului alimentar al gravidei, lehuzei şi nou-născutului de la 0 la 1 lună;
 • e) supravegherea igienei şi a echilibrului alimentar al gravidei, lehuzei şi nou-născutului de la 0 la 1 lună la domiciliu;
 • f) supraveghere şi ajutor în administrarea medicamentelor noninjectabile, verificarea prizei, urmărirea efectelor şi educaţia pacientei;
 • g) monitorizarea eliminării intestinale şi urinare;
 • h) monitorizarea sarcinii şi îngrijirea pacientelor pe perioada naşterii şi lehuziei;
 • i) îngrijirea post-partum a lehuzei şi a pacientelor care au născut prin operaţie cezariană;
 • j) identificarea semnelor de complicaţii care pot să apară la o gravidă cu risc în timpul naşterii şi al lehuziei;
 • k) observarea şi monitorizarea problemelor de comportament la gravidă şi lehuză;
 • l) consiliere, planificare familială şi educaţie a gravidei şi a familiei cu privire la sarcină, naştere, lehuzie;

4.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripţia medicului:

 • a) administrarea medicamentelor prin injecţii (intramuscular, subcutanat, intradermic), parenterală şi perfuzii;
 • b) administrarea medicamentelor pe cale vaginală;
 • c) administrarea medicamentelor pe mucoase;
 • d) administrarea medicamentelor pe tegumente;
 • e) administrarea medicamentelor per os;
 • f) administrarea oxigenului;
 • g) montarea cateterului venos periferic pentru perfuzii;
 • h) realizarea şi urmărirea pansamentelor specifice;
 • i) montarea sondei vezicale în vederea prelevării de urină;
 • j) îngrijirea şi supravegherea plăgilor operatorii, suprimarea firelor în urma epiziorafiei;
 • k) îngrijirea şi supravegherea plăgii operatorii la o pacientă ginecopată;
 • l) spălături vaginale;
 • m) înregistrarea cardiotocografică;
 • n) măsurarea presiunii venoase centrale;
 • o) recoltări de sânge prin puncţie venoasă sau printr-un cateter venos;
 • p) recoltare exudat faringian, spută, secreţii purulente;
 • q) citodiagnostic;
 • r) efectuarea de clismă cu scop evacuator/terapeutic; introducerea tubului de gaze;
 • s) recoltarea aseptică de urină pentru examen direct (sumar de urină) şi bacteriologic;
 • t) manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor vasculare ale membrelor inferioare: mobilizare, masaj, gimnastică;
 • u) alte servicii de îngrijiri medicale specifice realizate prin manopere şi tehnici însuşite de moaşe certificate prin studii complementare;

4.3. servicii de îngrijiri medicale delegate, exclusiv la prescripţia medicului, cu condiţia ca un medic să poată interveni în orice moment:

 • a) injecţii şi perfuzii de produse de origine umană, necesitând obligatoriu, în prealabil de efectuarea lor, un control de identitate şi compatibilitate;
 • b) pregătirea aparaturii medicale în vederea monitorizării stării fetusului (acolo unde există aparatură medicală şi competenţe specifice);

4.4. servicii de îngrijiri medicale delegate, la prescripţia şi în prezenţa unui medic:

 • a) monitorizarea gravidei cu risc şi a lehuzei;
 • b) monitorizarea stării fătului preţios;
 • c) prima injecţie dintr-o serie de alergogene;
 • d) instilaţii medicamentoase;
 • e) asistarea naşterii normale;

4.5. alte servicii:

 • a) asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare familială;
 • b) instruire, educaţie, prevenire şi de screening în domeniul asistenţei medicale de obstetrică şi ginecologie;
 • c) activităţi de formare profesională în cadrul Programului de educaţie medicală continuă;
 • d) de screening, de prevenire şi educaţie cu privire la igienă, sănătate individuală şi colectivă;
 • e) screening, de educaţie, de prevenire pentru boli cu transmitere sexuală, boli profesionale, boli endemice, practici care creează dependenţă (alcool, tutun, droguri);
 • f) educaţie privind comportamentele sexuale;
 • g) informare şi educaţie în domeniile: nutriţie, sănătate mentală, folosirea medicamentelor, stresul, obezitatea, BCV, cancer, accidente etc.;
 • h) promovarea naşterii naturale şi încurajarea populaţiei să adopte comportamente şi stiluri de viaţă sănătoase;
 • i) participarea la activităţi de cercetare multidisciplinară.

5. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Igienă şi sănătate publică:

5.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:

 • a) consultanţă tehnică referitoare la înfiinţarea unităţilor care prezintă risc potenţial pentru sănătate publică;
 • b) consultanţă în vederea achiziţionării tipurilor de materiale necesare pentru curăţenie şi dezinfecţie şi modul lor de utilizare;
 • c) monitorizarea şi coordonarea activităţii de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din toate categoriile de unităţi sanitare şi elaborarea unor propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;
 • d) coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi participarea la asigurarea calităţii apei potabile şi elaborarea de propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare (de exemplu, primării);
 • e) monitorizarea şi evaluarea riscurilor privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, elaborarea propunerilor de activităţi de asigurare a calităţii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normativele europene;
 • f) evaluarea conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire;
 • g) supravegherea acordării asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de copii şi tineri, monitorizarea medicală a dezvoltării fizice, psihomotorii şi a stării de sănătate a copiilor din colectivităţi;
 • h) realizarea determinărilor care privesc factorii din mediul de viaţă al populaţiei – apă, aer, sol, vegetaţie, radiaţii, nivel de zgomot;
 • i) realizarea determinărilor (măsurătorilor) de zgomot, luminozitate, cubaj etc.;
 • j) recoltarea de probe igienico-sanitare şi biologice în cazul apariţiei şi evoluţiei unui focar de infecţie: probe de apă, probe alimentare, probe igienice, biologice, virusologice etc.;
 • k) întocmirea şi conducerea evidenţelor primare de la nivelul cabinetelor medicale individuale privind catagrafiile, realizările şi raportările imunizărilor şi rapoartele statistice ale bolilor infectocontagioase şi parazitare;

5.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripţia medicului:

 • a) recoltarea probelor de laborator pentru controlul sterilităţii materialelor sanitare şi igienei;
 • b) recoltarea probelor prin proceduri calificate pentru examenele de laborator planificate, la suspiciune sau la solicitarea celor în drept, după caz: biologice, alimentare, chimice, toxicologice, bacteriologice, virusologice;
 • c) efectuarea la cererea terţilor, de expertize, consultanţă şi prestaţii de specialitate;

5.3. servicii de îngrijiri medicale delegate, la prescripţia şi în prezenţa unui medic:

 • a) centralizarea şi analizarea situaţiei angajaţilor expuşi la noxe şi participarea la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale;
 • b) participarea la întocmirea rapoartelor privind starea de sănătate a populaţiei;
 • c) întocmirea rapoartelor profesionale medicale de evaluare teritorială a stării de sănătate în relaţie cu mediul comunitar (apa potabilă, apa de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante etc.) şi participarea la realizarea sintezelor naţionale din domeniu;
 • d) participarea la studiile epidemiologice;
 • e) participarea la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi a măsurilor de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile (colaborare cu cabinet de vaccinare internaţională);

5.4. alte servicii:

 • a) realizarea de acţiuni de formare profesională în cadrul activităţilor de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate;
 • b) activităţi de formare profesională în cadrul programului de educaţie medicală continuă;
 • c) participarea la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de igienă şi sănătate publică;
 • d) instruirea diferitelor categorii de personal în vederea însuşirii şi respectării normelor de protecţia muncii şi a măsurilor de aplicare a acestora;
 • e) participarea la activităţile de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor de sănătate;
 • f) participarea şi/sau iniţierea de activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate.

6. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea Laborator:

6.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:

 • a) recoltare de probe biologice în vederea efectuării analizelor solicitate de pacient şi/sau prescrise de medic;
 • b) consilierea pacienţilor şi a familiilor acestora înainte şi după efectuarea diferitelor analize sau teste;
 • c) efectuarea testului rapid pentru PSA (antigen specific prostatei);
 • d) efectuarea testului rapid pentru HIV (virusul imunodeficienţei umane);
 • e) efectuarea analizei: V.S.H. (viteza de sedimentare a hematiilor), HLG (hemoleucogramă), TS-TC (timp de sângerare-timp de coagulare), examen de urină, glicemie, examen coproparazitologic, depistare H. pylori (Helicobacter pylori), ASLO (antistreptolizina), CRP (proteina C reactivă), FR (factor reumatoid), VDRL (test de depistare a sifilisului), HIV (virusul imunodeficienţei umane), Ag (proteine sanguine), Hbs (test de depistare hepatită tip B), Anti HCV (test de depistare hepatită tip C);

6.2. alte servicii:

 • a) activităţi de formare profesională în cadrul Programului de educaţie medicală continuă;
 • b) participarea la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator.

7. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea Balneofizioterapie (BFT):

7.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:

 • a) evaluarea stării de sănătate şi stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate prin culegerea de informaţii utile şi stabilirea diagnosticului de îngrijire a nevoilor de îngrijiri, planificarea procedurilor de balneofizioterapie (BFT) şi elaborarea planului de aplicare a procedurilor;
 • b) măsurarea, observarea şi notarea parametrilor pentru monitorizarea stării de sănătate: temperatură, puls, TA, respiraţie;
 • c) pregătirea fizică a pacientului în vederea aplicării metodei terapeutice în concordanţă cu normele profesionale şi pregătirea psihică a pacientului prin realizarea comunicării terapeutice;
 • d) îngrijiri şi procedee care vizează asigurarea igienei persoanei şi a mediului ambiant;
 • e) supravegherea igienei;
 • f) aplicare, supraveghere şi ajutor în aplicarea procedurilor de balneofizioterapie (BFT) şi recuperare medicală, urmărirea efectelor şi educaţia pacientului;
 • g) instalarea pacientului într-o poziţie în raport cu patologia sau handicapul său;
 • h) manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor pulmonare: tapotaj, fizioterapie respiratorie;
 • i) mobilizarea pacientului pentru revenirea atrofiei musculare, a anchilozelor cauzate de imobilizare;
 • j) identificarea semnelor de complicaţii care pot să apară la un pacient cu un dispozitiv de imobilizare;
 • k) observarea şi monitorizarea problemelor de comportament;
 • l) educaţia pacientului şi a familiei, în funcţie de specificul patologiei;

7.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripţia medicului specialist de balneofizioterapie şi recuperare medicală, conform fişei de tratament:

 • a) executarea tratamentului şi recuperare medicală conform fişei personale prescrise de medicul specialist;
 • b) administrarea medicamentelor pe cale respiratorie;
 • c) electroterapie prin procedurile utilizate în practică: curenţi galvanici, curenţi electrici de joasă frecvenţă cu impulsuri, curenţi electrici de medie frecvenţă, curenţi electrici de înaltă frecvenţă, terapia în câmp magnetic de joasă frecvenţă, radiaţii/unde electromagnetice (luminoase, infraroşii, ultraviolete);
 • d) hidrokinetoterapie;
 • e) hidrotermoterapie;
 • f) masokinetoterapie;
 • g) masoterapie;

7.3. alte servicii:

7.3.1. asistentul medical de balneofizioterapie (BFT) poate iniţia, organiza sau participa la acţiuni în următoarele domenii:

 • a) educaţie medicală pentru asistenţii medicali şi alte categorii de personal de sănătate;
 • b) instruire, educaţie, prevenire şi de screening în domeniul asistenţei medicale primare şi a comunităţii;
 • c) screening, prevenire şi educaţie cu privire la igienă, sănătate individuală şi colectivă;
 • d) screening, educaţie, prevenire pentru boli cu transmitere sexuală, boli profesionale, boli endemice, practici care creează dependenţă (alcool, tutun, droguri);
 • e) informare şi educaţie a populaţiei pentru adoptarea de comportamente şi stiluri de viaţă sănătoase;
 • f) cercetare în domeniul asistenţă medicală şi participare la activităţi de cercetare multidisciplinară;
 • g) participarea la activităţi de cercetare multidisciplinară.

8. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea Radiologie:

8.1. servicii autonome:

 • a) monitorizarea şi evaluarea riscurilor privind siguranţa pacienţilor ce sunt supuşi la examinări radiologice;
 • b) evaluarea respectării la normele de protecţie împotriva razelor X;
 • c) realizarea determinărilor (măsurătorilor) de iradiere în încăperile unde sunt amplasate aparatele radiologice şi în sălile de aşteptare;
 • d) consultanţă în vederea achiziţionării tipurilor de materiale necesare pentru curăţenie şi dezinfecţie şi modul lor de utilizare;
 • e) monitorizarea şi coordonarea activităţii de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din toate categoriile de unităţi sanitare şi elaborarea unor propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;

8.2. Servicii delegate exclusiv la prescripţia medicului:

8.2.1. efectuarea de radiografii dentare;

8.3. servicii delegate, la prescripţia şi în prezenţa unui medic:

 • a) participarea la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul sanitar internaţional şi a măsurilor de protecţie sanitară a frontierelor de stat împotriva radiaţiilor ionizante şi neionizante;
 • b) participarea la studiile de specialitate radiologică;

8.4. alte servicii:

 • a) activităţi de formare profesională în cadrul Programului de educaţie medicală continuă;
 • b) participarea la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de radiologie si tehnicieni de imagistică medicală;
 • c) instruirea diferitelor categorii de personal în vederea însuşirii şi respectării normelor de protecţia muncii şi a măsurilor de aplicare a acestora.

9. Servicii de îngrijiri medicale furnizate prin cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Nutriţie şi dietetică:

9.1. servicii de îngrijiri medicale autonome:

 • a) măsurătorile antropometrice;
 • b) determinarea compoziţiei corporale;
 • c) analiza statusului nutriţional;
 • d) teste rapide pentru determinarea de: glicemie, colesterol, hemoglobină glicozilată;
 • e) consiliere nutriţională în unităţile preşcolare, şcolare, medicale, de alimentaţie publică, industriale (producţie alimentară), cazare publică (industria hotelieră, internate, cămine), saloane de înfrumuseţare, baze de agrement şi sportive;
 • f) educaţie pentru pacienţii cu diabet, obezitate;
 • g) prescriere de diete în funcţie de patologie;
 • h) educaţie privind nutriţia în unităţile preşcolare, şcolare, medicale, de alimentaţie publică, industriale (producţie alimentară), cazare publică (industria hotelieră, internate, cămine), saloane de înfrumuseţare, baze de agrement şi sportive;
 • i) educaţie şi comunicare publică/mass-media privind rolul şi importanţa nutriţiei pentru sănătatea populaţiei şi creşterea calităţii vieţii;
 • j) monitorizarea şi evaluarea riscurilor privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, elaborarea propunerilor de activităţi de asigurare a calităţii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi normativele europene;

9.2. servicii de îngrijiri medicale delegate exclusiv la prescripţia medicului:

9.2.1. prescriere de diete la recomandarea unui medic specialist;

9.3. alte servicii:

 • a) participarea la elaborarea de rapoarte privind starea de sănătate a populaţiei;
 • b) participarea la studiile clinice de nutriţie;
 • c) activităţi de formare profesională în cadrul Programului de educaţie medicală continuă;
 • d) participarea la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de nutriţie şi dietetică;
 • e) instruirea diferitelor categorii de personal în vederea însuşirii şi respectării normelor de lucru în unităţi preşcolare, şcolare, medicale, de alimentaţie publică, industriale (producţie alimentară), cazare publică (industria hotelieră, internate, cămine), saloane de înfrumuseţare, baze de agrement şi sportive;
 • f) participarea la activităţile de cercetare în domeniul nutriţiei clinice.

ANEXA Nr. 2 – la norme

DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical

1. Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist

1.1. Mobilier:

 • a) canapea de consultaţii;
 • b) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare;
 • c) dulap pentru papetărie;
 • d) birou;
 • e) scaune.

1.2. Aparatură medicală

1.2.1. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri generale:

 • a) tensiometru cu manometru;
 • b) stetoscop;
 • c) termometru;
 • d) cântar de persoane;
 • e) taliometru.

1.2.2. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri specifice:

 • a) trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosinţă sau instrumentar chirurgical sterilizabil (pense Pean, Kocher, anatomice, chirurgicale, mâner pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale) şi cutie instrumente (în acest caz este necesară existenţa în dotare a unui aparat de sterilizare);
 • b) trusă de prim ajutor şi medicaţie de urgenţă;
 • c) suport perfuzii;
 • d) seringă Guyon;
 • e) glucometru plus teste;
 • f) pulsoximetru.

1.2.3. Aparatură medicală pentru servicii furnizate la domiciliu:

 • a) tensiometru cu manometru;
 • b) stetoscop;
 • c) termometru;
 • d) trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosinţă sau instrumentar chirurgical sterilizabil (pense Pean, Kocher, anatomice, chirurgicale, mâner pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale) şi cutie instrumente;
 • e) geantă medicală cu trusă de prim ajutor şi medicaţie de urgenţă;
 • f) suport perfuzii;
 • g) seringă Guyon.

1.3. Consumabile sanitare:

 • a) seringi şi ace de toate dimensiunile;
 • b) truse perfuzie;
 • c) branule;
 • d) fluturaşi;
 • e) garou;
 • f) vată;
 • g) plasturi rotunzi după recoltare;
 • h) leucoplast pânză/mătase;
 • i) tăviţe renale de unică folosinţă;
 • j) pansamente sterile;
 • k) faşe;
 • l) antiseptice;
 • m) abeslanguri sterile (spatule de lemn);
 • n) vacutainere;
 • o) pipe Guedel;
 • p) lame bisturiu;
 • q) dezinfectanţi pentru suprafeţe şi pentru instrumentar;
 • r) dispensă şi dozator săpun;
 • s) recipienţi pentru colectarea deşeurilor.

1.4. Echipamente de protecţie:

 • a) halate de protecţie;
 • b) măşti de unică folosinţă;
 • c) mănuşi examinare nesterile de unică folosinţă;
 • d) mănuşi chirurgicale sterile;
 • e) role hârtie pentru pat;
 • f) cearceaf de pat din cauciuc;
 • g) aleze.

2. Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de moaşă

2.1. Mobilier:

 • a) masă ginecologică;
 • b) canapea de consultaţii;
 • c) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare;
 • d) dulap pentru papetărie;
 • e) birou;
 • f) scaune.

2.2. Aparatură medicală

2.2.1. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri generale:

 • a) tensiometru cu manometru şi stetoscop biauricular;
 • b) stetoscop obstetrical;
 • c) termometru;
 • d) taliometru şi panglică metrică;
 • e) pelvimetru;
 • f) aparat de sterilizare;
 • g) cântar adulţi, cântar pentru copil;
 • h) sursă de oxigen sau tub de oxigen.

2.2.2. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri specifice:

 • a) trusă ginecologică plus trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosinţă sau instrumentar chirurgical sterilizabil (pense Pean, Kocher, anatomice, chirurgicale, mâner pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale, valve vaginale, speculum vaginal) plus cutie instrumente (în acest caz este necesară existenţa în dotare a unui aparat de sterilizare);
 • b) glucometru plus teste;
 • c) trusă de prim ajutor şi medicaţie de urgenţă;
 • d) suport perfuzii;
 • e) pulsoximetru.

2.2.3. Aparatură medicală pentru servicii furnizate la domiciliu:

 • a) tensiometru cu manometru;
 • b) stetoscop biauricular plus stetoscop obstetrical;
 • c) pelvimetru;
 • d) panglică metrică;
 • e) cântar de teren;
 • f) termometru;
 • g) geantă medicală cu trusă de prim ajutor şi medicaţie de urgenţă;
 • h) suport perfuzii;
 • i) trusă ginecologică;
 • j) trusă de mică chirurgie sterilă de unică folosinţă sau instrumentar chirurgical sterilizabil (pense Pean, Kocher, anatomice, chirurgicale, mâner pentru lame de bisturiu, foarfece chirurgicale, speculum vaginal de unică folosinţă) plus cutie de instrumente.

2.3. Consumabile sanitare:

 • a) seringi şi ace de toate dimensiunile de unică folosinţă;
 • b) truse perfuzie;
 • c) branule;
 • d) fluturaşi;
 • e) garou;
 • f) vată;
 • g) plasturi rotunzi după recoltare;
 • h) leucoplast pânză/mătase/omnifix elastic;
 • i) tăviţe renale de unică folosinţă;
 • j) pansamente sterile;
 • k) faşe;
 • l) vacutainere;
 • m) lame bisturiu;
 • n) recipient recoltă examen bacteriologic;
 • o) dezinfectanţi pentru suprafeţe şi pentru instrumentar;
 • p) dispensă şi dozator săpun;
 • q) saci şi recipienţi pentru colectarea deşeurilor.

2.4. Echipamente de protecţie:

 • a) halate de protecţie;
 • b) măşti de unică folosinţă;
 • c) capeline de unică folosinţă;
 • d) mănuşi de examinare nesterile de unică folosinţă;
 • e) mănuşi chirurgicale sterile;
 • f) role hârtie pentru pat;
 • g) cearceaf de pat cauciucat;
 • h) aleze;
 • i) ochelari de protecţie.

3. Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Igienă şi sănătate publică

3.1. Mobilier:

 • a) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare;
 • b) dulap pentru papetărie;
 • c) birou;
 • d) scaune;
 • e) frigider;
 • f) geantă frigorifică dotată cu baterii de gheaţă.

3.2. Aparatură medicală;

 • a) metru;
 • b) luxmetru.

3.3. Consumabile sanitare:

 • a) tampoane SNF;
 • b) spatule;
 • c) coprorecoltoare;
 • d) urocultoare;
 • e) cutii petri;
 • f) medii transport;
 • g) colectoare;
 • h) sonometru;
 • i) recipiente pentru recoltare probe de apă şi alimente.

3.4. Echipamente de protecţie:

 • a) halate de protecţie;
 • b) măşti.

4. Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Laborator

4.1. Mobilier:

 • a) canapea pentru consultaţie;
 • b) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare;
 • c) dulap pentru papetărie;
 • d) birou;
 • e) scaune.

4.2. Aparatură medicală:

 • a) cronometru;
 • b) glucometru;
 • c) stativ pentru VSH (viteza de sedimentare a hematiilor);
 • d) vacutainere pentru recoltare de sânge în vederea determinării vitezei de sedimentare a hematiilor şi a hemogramei.

4.3. Consumabile sanitare:

 • a) teste rapide pentru H. pylori (Helicobacter pylori), ASLO (antistreptolizina), CRP (proteina C reactivă), FR (factor reumatoid), VDRL (test de depistare a sifilisului), HIV (virusul imunodeficienţei umane), Ag (proteine sanguine), Hbs (test de depistare hepatita tip B), Anti HCV (test de depistare hepatită tip C);
 • b) lamele;
 • c) lame;
 • d) seringi şi ace de toate dimensiunile de unică folosinţă;
 • e) hârtie de filtru;
 • f) stripuri de urină;
 • g) vată;
 • h) alcool sanitar;
 • i) dezinfectanţi pentru suprafeţe şi pentru instrumentar;
 • j) dispensă şi dozator săpun;
 • k) recipienţi pentru colectarea deşeurilor.

4.4. Echipamente de protecţie:

 • a) halate de protecţie;
 • b) mănuşi de unică folosinţă.

5. Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Balneofizioterapie

5.1. Mobilier:

 • a) canapea de consultaţii;
 • b) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare;
 • c) dulap pentru papetărie;
 • d) birou;
 • e) scaune.

5.2. Pentru cabinetul de proceduri de electroterapie

5.2.1. Echipament pentru terapia în câmp magnetic de joasă frecvenţă:

 • a) echipament pentru terapia cu radiaţii/unde electromagnetice (radiaţii luminoase, radiaţii infraroşii, radiaţii utraviolete);
 • b) echipament pentru terapia cu ultrasunete.

5.2.2. Încăperi special boxate pentru posturi de regulă individuale cu paturi şi aparate electromedicale

5.2.3. Prize speciale şi dublă legare la pământ

5.2.4. Amplasarea separată a posturilor de tratament dotate cu aparatură medicală care utilizează curent de înaltă frecvenţă de cele care utilizează curent de medie frecvenţă

5.2.5. Mobilier: 2 paturi, mese pentru aparate, fabricate din materiale electroizolante – lemn

5.2.6. Caloriferele protejate prin grătare de lemn

5.2.7. Ventilarea mecanică în combinaţie cu cea naturală

5.3. Pentru cabinetul de proceduri pentru terapia căilor respiratorii:

 • a) echipament pentru inhaloterapie (aparate de aerosoli, aparate de respiraţie în presiune intermitentă, echipament pentru drenaj bronhic şi echipament pentru oxigenoterapie);
 • b) aparate pentru respiraţie în presiune intermitentă.

5.4. Pentru cabinetul de kinetoterapie – sală cu 4-5 metri pătraţi de lucru pentru fiecare pacient

5.4.1. Dotări standard:

 • a) oglinzi;
 • b) spaliere;
 • c) saltele;
 • d) bănci.

5.4.2. Echipamente specifice

5.4.3. Cabinet de termoterapie:

 • a) parafină;
 • b) infraroşu.

5.5. Cabinet de masoterapie

5.5.1. pat masaj.

5.6. Cabinet de hidroterapie – poate fi amenajat în funcţie de posibilităţile locale ale fiecărui cabinet şi în condiţiile legii.

5.6.1. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri generale:

 • a) tensiometru cu manometru;
 • b) stetoscop;
 • c) termometru;
 • d) cântar de persoane;
 • e) taliometru.

5.6.2. Aparatură medicală pentru servicii de îngrijiri specifice:

 • a) trusă de mică chirurgie;
 • b) trusă de prim ajutor şi medicaţie de urgenţă.

5.6.3. Echipamente de protecţie:

 • a) halate de protecţie;
 • b) măşti UF;
 • c) mănuşi chirurgicale sterile;
 • d) role hârtie pentru pat;
 • e) cearceaf de pat din cauciuc;
 • f) aleze.

6. Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical de radiologie

6.1. Mobilier

 • a) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare;
 • b) dulap pentru papetărie;
 • c) birou;
 • d) scaune.

6.2. Aparatură medicală pentru serviciile specifice de radiologie dentară:

 • a) aparat radiologic pentru radiografii dentare;
 • b) OPT (ortopantomograf);
 • c) maşina de developat Drystar sau tancuri speciale cu soluţii de developat filme radiologice;
 • d) PC.

6.3. Consumabile sanitare:

 • a) filme radiologice dentare;
 • b) vată;
 • c) alcool sanitar;
 • d) dezinfectanţi pentru suprafeţe şi pentru instrumentar;
 • e) leucoplast pânză/mătase/omnifix elastic;
 • f) saci şi recipienţi pentru colectarea deşeurilor;
 • g) plicuri pentru filme dentare;
 • h) CD-uri;
 • i) soluţii de developat filme radiologice.

6.4. Echipamente de protecţie

 • a) halate de protecţie;
 • b) mănuşi de unică folosinţă;
 • c) şort de protecţie cu plumb pentru gravide;
 • d) şort cu plumb pentru protecţia tiroidei.

7. Dotarea minimă obligatorie pentru înfiinţarea şi funcţionarea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical specialitatea Nutriţie şi dietetică

7.1. Mobilier

 • a) dulap pentru aparatură, echipamente şi consumabile sanitare;
 • b) dulap pentru papetărie;
 • c) birou;
 • d) scaune.

7.2. Aparatură medicală

 • a) cântar;
 • b) taliometru.

7.3. Consumabile sanitare

 • a) seringi şi ace de toate dimensiunile;
 • b) tampoane;
 • c) vată;
 • d) spirt;
 • e) teste rapide pentru determinarea de: glicemie, colesterol, hemoglobină glicozilată;
 • f) dezinfectanţi pentru suprafeţe şi pentru instrumentar;
 • g) dispensă şi dozator săpun;
 • h) recipienţi pentru colectarea deşeurilor.

7.4. Echipamente de protecţie

 • a) halate de protecţie;
 • b) măşti;
 • c) mănuşi de unică folosinţă.