Obţinerea duplicatului la Certificatul de Membru

În vederea obținerii duplicatului la Certificatul de Membru se va depune un dosar de plastic la secretariatul OAMGMAMR – filiala Ialomiţa, care va conține următoarele documente:

Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii OAMGMAMR  filiala Ialomiţa;
descarcă

Declarație scrisă a titularului, în care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului și împrejurările în care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parțial;

Copie de pe actul pierdut (dacă există);

Chitanța reprezentând dovada plății pentru eliberare duplicat: 100 lei;

Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, partea  a –III-a, a pierderii, furtului, distrugerii, deteriorării actului respectiv sau dovada publicării anunțului într-un cotidian de largă circulație.*Duplicatul se eliberează, de regulă, o singură dată. Dacă se solicită duplicate ale mai  multor acte, atunci solicitarea de duplicat se va face separat pentru fiecare act, iar taxele se vor plăti separat pentru fiecare duplicat. 
Avand in vedere prevederile art. 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, coroborat cu prevederile art. 26 alin. (1)—(4) din Statutul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, aprobat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009, Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, intrunit in sedinta din data de 12 martie 2010, a emis urmatoarea hotarare:
Art. 1. — Se stabilesc urmatoarele taxe, precum si cuantumul acestora pentru eliberare duplicate, dupa cum urmeaza:
a) taxa pentru eliberare duplicat pentru certificat de participare la curs de educatie continua — 5 lei;
b) taxa pentru eliberare duplicat pentru certificat de membru — 100 lei.
Art. 2. — Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) elibereaza duplicate ale certificatelor de membru si ale certificatelor de participare la cursurile de educatie continua, emise de catre acesta, care au fost pierdute, furate, distruse complet sau deteriorate partial, in situatiile in care in arhiva institutiei exista alte documente din care sa rezulte existenta actului respectiv.
Art. 3. — Pentru eliberarea duplicatului certificatului de membru, solicitantul va intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele:
a) cerere pentru eliberare duplicat adresata conducerii filialei O.A.M.G.M.A.M.R. al carei membru este;
b) declaratie scrisa a titularului, in care sunt cuprinse elemente necesare pentru identificarea actului si imprejurarile in care a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat partial;
c) copie de pe actul pierdut (daca exista);
d) chitanta reprezentand dovada platii pentru eliberare duplicat;
e) copia actului de identitate al titularului;
f) dovada publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei*, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii, deteriorarii actului respectiv sau dovada publicarii anuntului intr-un cotidian de larga circulatie.
Art. 4. — Duplicatul se elibereaza, de regula, o singura data.
Art. 5. — Daca se solicita duplicate ale mai multor acte, atunci solicitarea de duplicat se va face separat pentru fiecare act, iar taxele se vor plati separat pentru fiecare duplicat.
Art. 6. — Duplicatul exemplarului original va avea inscrise pe fata mentiunea „Duplicat”, pe verso „Document cu valoare de original”, stampila si semnatura presedintelui filialei care il elibereaza.
Art. 7. — Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.