Legea nr. 278/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. –

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:”

Art. 11. –

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 și 3, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, cetățeni ai unui stat terț, pot exercita temporar activitățile profesionale în România, cu avizul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în cazurile în care activitățile profesionale se exercită în scop didactic și ocazional, în cadrul acțiunilor umanitare, al situațiilor de urgență, al schimburilor de experiență, al convențiilor bilaterale încheiate de România cu statele terțe de proveniență a prestatorilor. Durata de exercitare a activităților profesionale în aceste cazuri este de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru o durată de încă maximum 3 luni pe an.

(3) Metodologia de avizare se aprobă prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 4. –

Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sănătății și de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.”

4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 6. –

Activitățile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist ca urmare a însușirii competențelor de bază în cursul formării profesionale de nivel postliceal sau universitar sunt:

a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare în baza competenței însușite de a stabili în mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica, de a organiza și de a efectua aceste servicii;

b) protejarea și ameliorarea sănătății prin administrarea tratamentului conform prescripțiilor medicului;

c) elaborarea de programe și desfășurarea de activități de educație pentru sănătate în baza competenței de a oferi persoanelor, familiilor și grupurilor de persoane informații care să le permită un stil de viață sănătos și să se autoîngrijească;

d) acordarea primului ajutor în baza competenței de a iniția în mod independent măsuri imediate pentru menținerea în viață și aplicarea în situații de criză sau de catastrofă a acestor măsuri;

e) facilitarea acțiunilor pentru protejarea sănătății în grupuri considerate cu risc, precum și organizarea și furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară pe baza competențelor de a colabora eficient cu alți factori din sectorul sanitar și de a oferi în mod independent consiliere, indicații și sprijin persoanelor care necesită îngrijire și persoanelor apropiate;

f) desfășurarea activităților de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de către asistenții medicali generaliști licențiați;

g) participarea asistenților medicali generaliști abilitați ca formatori, la pregătirea teoretică și practică a asistenților medicali generaliști în cadrul programelor de educație continuă în baza competenței de a asigura o comunicare profesională exhaustivă și de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătății;

h) raportarea activităților specifice desfășurate și analiza independentă a calității îngrijirilor de sănătate acordate pentru îmbunătățirea practicii profesionale de asistentul medical generalist;

i) desfășurarea de activități de formare și pregătire teoretică și practică în instituții de învățământ pentru pregătirea viitorilor asistenți medicali generaliști, precum și de activități de pregătire a personalului sanitar auxiliar.”

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 18. –

(1) În cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu își exercită profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România reatestă, la cerere, competența profesională a acestuia, în vederea exercitării profesiei.”

6. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 24. –

(1) În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene cu privire la accesul la una dintre activitățile profesionale se soluționează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(2) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) vor depune un dosar care cuprinde:

a) dovada cetățeniei titularului;

b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul, după caz, la profesia de asistent medical generalist, la profesia de moașă și, respectiv, la profesia de asistent medical, precum și dovada experienței profesionale a titularului, dacă este cazul;

c) certificatul emis de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență în cazul asistenților medicali generaliști, moașelor și după caz, asistenților medicali care întrunesc cerințele de formare prevăzute de normele comunitare, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale;

d) dovezi emise de statul membru de origine sau proveniență, privind caracterul onorabil, moral sau absența unei situații care suspendă ori interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenței unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori a unor condamnări penale;

e) documentul care atestă sănătatea fizică sau psihică, emis de statul membru de origine sau de proveniență;

f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de societățile de asigurare din unul din statele membre prevăzute la alin. (1) prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în România, precum și cu reglementările privind termenii și extinderea acestei garanții.

(3) În situația titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moașă și, respectiv, de asistent medical a căror recunoaștere intră sub incidența Sistemului general de recunoaștere a calificărilor, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România poate cere solicitantului informații cu privire la formarea însușită de acesta, necesare stabilirii diferențelor față de formarea națională în aceeași profesie, în vederea alcătuirii probei de aptitudini. În cazul în care acesta nu este în măsură să furnizeze respectivele informații, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se adresează punctului de contact, autorității competente sau oricărui alt organism competent al statului membru de origine al solicitantului.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-f) sunt însoțite de traduceri legalizate în limba română.

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d)-f) sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

(6) Autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență trimit documentele solicitate la alin. (2) lit. d) în termen de 60 de zile.

(7) În cazul în care statul membru de origine sau de proveniență nu emite cetățenilor săi documentul prevăzut la alin. (2) lit. d), Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România acceptă certificatul eliberat pe baza declarației sub jurământ ori a declarației solemne a solicitantului, eliberat de către autoritatea judiciară sau administrativă competentă ori, după caz, de notarul sau organizația profesională abilitată în acest sens de acel stat.

(8) În situația în care pentru accesul și exercițiul activității prevăzute la alin. (1), statul membru de origine sau de proveniență nu emite cetățenilor săi documentul prevăzut la alin. (2) lit. e), Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România acceptă din partea acestuia un certificat eliberat de o autoritate competentă a statului respectiv. În acest caz, autoritățile competente ale statului membru de origine trebuie să transmită Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România documentul solicitat în termen de 60 de zile.”

7. După articolul 24 se introduc trei noi articole, articolele 241-243, cu următorul cuprins:”

Art. 241. –

În cazul în care România este statul membru de origine sau proveniență al asistenților medicali generaliști, al moașelor și asistenților medicali care solicită recunoașterea calificării profesionale într-un alt stat membru al Uniunii Europene, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă română respectă termenele prevăzute la art. 24 alin. (6) și (8), în vederea soluționării acestor cereri.

Art. 242. –

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România confirmă primirea dosarului solicitantului în termen de o lună de la data primirii și informează solicitantul, după caz, despre eventualele documente necesare pentru completarea dosarului.

(2) Procedura de examinare a cererii de obținere a autorizației de a exercita profesia în România înaintată de către asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali prevăzuți la art. 24 alin. (1) trebuie să conducă la o decizie justificată, în mod corespunzător, a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în oricare dintre cazuri, și finalizată în termen de 90 de zile de la data prezentării dosarului complet al titularului.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu 30 de zile în cazul asistenților medicali, precum și în cazurile în care recunoașterea calificărilor de asistent medical generalist și, respectiv, de moașă intră sub incidența Sistemului general de recunoaștere a calificărilor profesionale prevăzut de lege.

(4) Certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se eliberează în urma aplicării procedurii de recunoaștere a calificării profesionale.

Art. 243. –

(1) În cazul unor suspiciuni justificate, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România poate solicita autorităților competente ale statului membru emitent o confirmare a autenticității certificatelor și a titlurilor de calificare eliberate în acel stat membru, precum și, după caz, confirmarea faptului că asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical titular îndeplinește condițiile minime de formare prevăzute de normele comunitare pentru calificarea profesională dobândită de acesta în statul membru emitent.

(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o autoritate competentă a unui alt stat membru a eliberat un titlu de calificare de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical, care include o formare urmată în totalitate sau parțial într-o instituție legal stabilită pe teritoriul unui alt stat membru, România în calitate de stat membru gazdă are dreptul să verifice pe lângă organismul competent al statului membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare, dacă:

a) formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de instituția de învățământ situată în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare;

b) titlul de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care ciclul de formare ar fi fost același în statul membru de origine în care acesta a fost eliberat;

c) titlul de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine în care acesta a fost eliberat.

(3) În cazul unor suspiciuni justificate, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în calitate de autoritate competentă din statul membru gazdă poate solicita autorităților competente ale unui stat membru o confirmare a faptului că solicitantul, după caz, asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, nu este suspendat sau nu are interdicție de exercitare a profesiei ca urmare a unei erori profesionale grave sau a unei condamnări pentru infracțiuni legate de exercitarea activităților sale profesionale.”

8. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 25. –

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România colaborează cu autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale unui stat aparținând Spațiului Economic European și, respectiv, ale Confederației Elvețiene, cu organismele și cu alte persoane juridice, asigurând confidențialitatea informațiilor transmise.

(2) Schimbul oricăror informații, precum și al celor privind sancțiunile disciplinare ori penale aplicate în caz de fapte grave și precise, susceptibile de a avea consecințe asupra activităților de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Statul membru de origine examinează veridicitatea faptelor, iar autoritățile acestuia decid cu privire la natura și amploarea investigațiilor pe care trebuie să le realizeze și comunică statului membru gazdă concluziile rezultate din informațiile transmise.”

9. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:”

Art. 251. –

Schimbul de informații prevăzut la art. 243 și art. 25 se face prin intermediul Sistemului de informare a Pieței Interne a Uniunii Europene (IMI).”

10. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 27. –

Caracterul temporar sau ocazional al prestării activităților de asistent medical generalist, moașă și asistent medical este stabilit, de la caz la caz, de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în funcție de durata, frecvența, periodicitatea și continuitatea acestora.”

11. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:”

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt înregistrate automat în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe durata prestării serviciilor respective, în baza documentelor prestatorului, prevăzute la art. 31 alin. (1), și sunt scutite de plata cotizației de membru.”

12. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 30. –

Solicitările asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, referitoare la prestarea temporară sau ocazională de servicii în România, se soluționează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.”

13. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 31. –

(1) În cazul în care solicitantul se află la prima prestare temporară sau ocazională de servicii în România, acesta va înainta Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România următoarele documente:

a) o declarație prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire;

b) copia documentului de cetățenie;

c) o declarație privind cunoașterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România;

d) o dovadă prin care autoritățile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale;

e) diplomele, certificatele sau alte titluri de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, prevăzute de lege ori de normele Uniunii Europene, pentru prestarea activităților în cauză;

f) traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c)-e).”

14. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:”

(21) Prezentarea declarației prevăzute la alin. (1) lit. a) este obligatorie și asigură accesul asistentului medical generalist, moașei sau asistentului medical în cauză la activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul României.”

15. La articolul 31, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:”

(4) În termen de până la 30 de zile de la data primirii declarației și a documentelor însoțitoare, prevăzute la alin. (1), Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează solicitantul prestator de servicii cu privire la decizia sa:

a) de a nu verifica calificările profesionale ale acestuia;

b) de a-i solicita acestuia să promoveze o probă de aptitudini, sau de a-i permite să presteze serviciile respective.

(5) În cazul întâmpinării unor situații care ar putea conduce la o întârziere în luarea unei decizii datorată verificării calificării solicitantului, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România notifică acestuia, în termenul prevăzut la alin. (4), motivele întârzierii. Situațiile constatate se rezolvă în termen de 30 de zile de la notificare, iar decizia se finalizează în termen de 60 de zile din momentul soluționării acestora.”

16. La articolul 31, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:”

(6) În cazul unei diferențe importante între calificările profesionale ale prestatorului de servicii și formarea impusă în România pentru aceeași profesie, în măsura în care această diferență este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea publică și nu poate fi compensată de experiența profesională a prestatorului de servicii sau de cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin învățarea pe tot parcursul vieții, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România oferă asistentului medical în cauză posibilitatea de a demonstra printr-o probă de aptitudini că a dobândit cunoștințele, abilitățile și competențele respective.

(7) În urma susținerii probei de aptitudini de către prestatorul de servicii, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România decide cu privire la furnizarea serviciului de către acesta, iar prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

(8) În cazul în care Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nu ia o decizie în termenele stabilite de prezentul articol, serviciul poate fi prestat.”

17. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 351 și 352, cu următorul cuprins:”

Art. 351. –

În cazul asistenților medicali prevăzuți la art. 26, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România poate acorda, de la caz la caz, acces parțial la o activitate profesională pe teritoriul României cu respectarea normelor în vigoare.

Art. 352. –

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează semestrial Ministerul Sănătății cu privire la numărul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care beneficiază de prevederile privind exercitarea profesiei în regim temporar, ocazional sau în regim de stabilire pe teritoriul României.”

18. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 36. –

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene care exercită profesia ca urmare a recunoașterii calificării profesionale trebuie să posede cunoștințele lingvistice necesare desfășurării activităților profesionale în România.

(2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este desemnat ca autoritate competentă să verifice respectarea obligației prevăzute la alin. (1).

(3) Verificarea cunoștințelor lingvistice se limitează la cunoașterea limbii române ca limbă oficială sau a unei alte limbi materne în România cu condiția ca aceasta să fie o limbă oficială a Uniunii Europene.

(4) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România poate efectua verificarea cunoștințelor lingvistice numai după emiterea, conform normelor comunitare, a cardului profesional european de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical sau, după caz, numai după recunoașterea calificărilor profesionale ale acestora. Verificarea este proporțională cu activitatea care urmează a fi desfășurată de către titular.

(5) Deciziile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu privire la verificarea cunoștințelor lingvistice pot fi atacate la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.”

19. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:”

Art. 361. –

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în România și care exercită profesia, au obligația să cunoască legislația din domeniul sănătății, domeniul securității sociale, precum și prevederile Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical.

(2) În vederea accesului la informațiile prevăzute la alin. (1), Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România organizează, la nivelul structurilor teritoriale și centrale, birouri de informare legislativă.”

20. După articolul 37 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 4-a, cuprinzând articolele 371-374, cu următorul cuprins:”

SECȚIUNEA a 4-a

Mecanismul de alertă

Art. 371. –

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează autoritățile competente din toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene cu privire la asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cărora li s-a restrâns sau interzis de către autoritățile sau instanțele judecătorești naționale să desfășoare, pe teritoriul României, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, activitățile profesionale.

Art. 372. –

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România transmite informațiile menționate la art. 371 prin alertă în cadrul IMI cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte, a exercitării unei activități profesionale de către profesionistul în cauză, informațiile limitându-se la:

a) identitatea asistentului medical generalist, moașei sau asistentului medical în cauză;

b) calificarea cu care exercită profesia;

c) autoritatea sau instanța națională care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicția profesiei;

d) sfera de aplicare a restricției sau interdicției;

e) perioada în cursul căreia se aplică restricția sau interdicția.

(2) Cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii instanței, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează autoritățile competente ale tuturor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, prin alertă în cadrul IMI, despre identitatea profesioniștilor care au solicitat recunoașterea calificărilor de asistent medical generalist, de moașă sau de asistent medical în temeiul prezentelor prevederi și în cazul cărora instanțele române au constatat că au făcut uz, în acest scop, de titluri falsificate de calificare profesională.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informații menționate la art. 371 se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 373. –

(1) Atunci când expiră o interdicție sau o restricție menționată la art. 371, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează fără întârziere autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ale Confederației Elvețiene, menționând data expirării și orice altă schimbare ulterioară respectivei date.

(2) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali în cazul cărora se trimit alerte celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sunt informați în scris de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu privire la deciziile de alertă, în același timp cu alerta în sine.

Art. 374. –

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali prevăzuți la art. 373 alin. (2) au posibilitatea de a contesta decizia la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii, sau pot solicita rectificarea unor astfel de decizii.

(2) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali prevăzuți la art. 373 alin. (2) au posibilitatea de a obține despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat prin alerte false trimise altor state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, iar în astfel de cazuri decizia privind alerta poate conține precizarea că face obiectul unor proceduri inițiate de către profesionist.

(3) Informațiile privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât sunt valabile. Alertele vor fi șterse în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicției sau restricției menționate la art. 371.”

21. La articolul 39, alineatele (2) – (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:”

(2) Filialele județene și filiala municipiului București au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(3) La nivelul Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România funcționează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenților medicali generaliști, comisia de specialitate a moașelor, comisii de specialitate pentru asistenții medicali, Comisia națională pentru recunoașterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical și de moașă obținute în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană, Comisia națională de educație profesională continuă, Comisia națională de etică și deontologie, Comisia națională de control financiar, precum și alte comisii, aprobate prin hotărâre a Consiliului național.

(4) Structura organizatorică a filialelor județene, respectiv a filialei municipiului București se adoptă prin hotărâre a Consiliului național.”

22. La articolul 40 alineatul (1), după litera a) se introduc patru noi litere, literele a1)-a4), cu următorul cuprins:”

a1) autorizează sau, după caz, avizează exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pe teritoriul României;

a2) atestă titlurile de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România și emite documentele necesare recunoașterii profesionale în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană;

a3) elaborează și, după caz, emite cardul profesional european pentru membrii săi, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;

a4) recunoaște calificările profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană;”.

23. La articolul 40 alineatul (1), literele b), d), l) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:”

b) autorizează exercitarea temporară și ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pentru cetățeni ai statelor terțe în cazul situațiilor de urgență, schimburilor de experiență, convențiilor bilaterale dintre România și aceste state;

. . . . . . . . . .

d) atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a membrilor săi și emite certificatul de status profesional curent. Metodologia de întocmire și eliberare a certificatului de status profesional curent se stabilește prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

. . . . . . . . . .

l) înregistrează membrii în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, pe care îl actualizează permanent și administrează pagina de internet pe care este publicat;

. . . . . . . . . .

n) asigură schimbul de informații, prin intermediul IMI, cu autoritățile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali;”.

24. La articolul 40 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera x1), cu următorul cuprins:”

x1) organizează examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali și emite certificatele de grad principal candidaților care au promovat acest examen;”.

25. La articolul 40, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:”

(11) Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal se elaborează de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(12) Certificatele de grad principal emise de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România conferă titularului aceleași drepturi și obligații ca și certificatele de grad principal emise de Ministerul Sănătății candidaților care au promovat examenul de grad principal organizat în sesiunile anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

26. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins:”

Art. 421. –

Prin excepție de la prevederile art. 42, surorile medicale și oficianții medicali au obligația să se înregistreze în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în vederea autorizării exercitării activităților specifice. La înregistrare, aceștia dobândesc calitatea de membru asociat al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Condițiile de autorizare, precum și drepturile și obligațiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.”

27. La articolul 47, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:”

(3) Filialele județene și filiala municipiului București au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.”

28. La articolul 47, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (31)-(35), cu următorul cuprins:”

(31) Filialele județene și filiala municipiului București nu pot funcționa în afara Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(32) Filialele județene, respectiv filiala municipiului București, sub sancțiunea nulității, nu pot emite hotărâri și decizii contradictorii actelor emise de organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la nivel național.

(33) Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România hotărăște modalitatea de stabilire a bugetelor filialelor județene și a municipiului București, precum și a bugetului propriu al aparatului central.

(34) Filialele județene, respectiv a municipiului București au obligația să prezinte semestrial Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România un raport privind modul în care au fost duse la îndeplinire hotărârile Consiliului național și ale Consiliului județean, respectiv al municipiului București, deciziile biroului Consiliului județean, respectiv al municipiului București, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

(35) Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România informează Consiliul național cu privire la modalitatea de realizare a obligațiilor prevăzute la alin. (34).”

29. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:”

(2) Atribuțiile filialei județene, respectiv ale filialei municipiului București a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.”

30. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 49. –

(1) Adunarea generală județeană este constituită din reprezentanții aleși ai tuturor asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cu drept de liberă practică înscriși în filiala județeană respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 100.”

31. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 50. –

(1) Consiliile județene ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au un număr de membri proporțional cu numărul asistenților medicali generaliști, moașelor și, respectiv, asistenților medicali înscriși în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, după cum urmează:

a) până la 2.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși – 9 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale județene;

b) între 2.001-4.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși – 11 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale județene;

c) între 4.001-6.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși – 13 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale județene;

d) între 6.001-10.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși – 15 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale județene;

e) peste 10.000 de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali înscriși – 17 membri, aleși din rândul reprezentanților adunării generale județene.”

32. La articolul 50, alineatul (2) se abrogă.

33. La articolul 50, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:”

(4) Biroul Consiliului județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este format din: președinte, 2 vicepreședinți și secretar, aleși de către consiliul județean din rândul membrilor săi, iar Biroul Consiliului Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este format din: președinte, 3 vicepreședinți și secretar, aleși de către Consiliul Municipiului București din rândul membrilor săi.”

34. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 51. –

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este format din toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali înscriși în filialele județene, respectiv a municipiului București.

(2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are personalitate juridică, patrimoniu și buget proprii. În bugetul propriu sunt cuprinse și contribuțiile filialelor județene, respectiv a municipiului București, în cotă fixă de 25% din cuantumul cotizațiilor lunare încasate. Patrimoniul poate fi folosit în condițiile legii și în activități producătoare de venituri, înființare de asociații, fundații, unități de învățământ.

(3) Organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la nivel național, sunt:

a) Consiliul național;

b) Biroul executiv;

c) președintele.

(4) Organele de conducere prevăzute la alin. (3) își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.”

35. Articolul 52 se abrogă.

36. La articolul 53, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 53. –

(1) Consiliul național este alcătuit din președinții fiecărei filiale județene, respectiv ai filialei municipiului București și reprezentantul autorității de stat.”

37. La articolul 53, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:”

(4) Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România adoptă Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.”

38. La articolul 55, alineatul (3) se abrogă.

39. La articolul 56, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:”

(2) Incompatibilitățile funcțiilor de conducere din structurile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România cu funcțiile de conducere din alte organizații sau asociații se stabilesc prin Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.”

40. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 57. –

(1) Alegerile la nivel județean, respectiv al municipiului București și la nivel național se desfășoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere prevăzute la art. 48 și 51, o dată la 5 ani. Alegerile se organizează în maximum 6 luni de la data expirării mandatului organelor de conducere în funcție, potrivit Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și aprobat de Consiliul național.”

41. La articolul 58, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:”

h) alte surse, inclusiv cele prevăzute la art. 51 alin. (2), cu respectarea prevederilor legale.”

42. Articolele 60 și 61 se abrogă.

43. După articolul 66 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 7-a, cuprinzând articolele 661-667, cu următorul cuprins:”

SECȚIUNEA a 7-a

Răspunderea disciplinară a organelor de conducere la nivel teritorial și național

Art. 661. –

Membrii aleși în funcțiile de conducere prevăzute la art. 48 și art. 51 alin. (3) care nu respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, ale statutului, precum și hotărârile Consiliului național sau deciziile Biroului executiv ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se sancționează disciplinar.

Art. 662. –

(1) Sancțiunile disciplinare aplicate în situațiile prevăzute la art. 661 sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) suspendarea din funcția de conducere, de la o lună la un an;

c) revocarea din funcția de conducere.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică de către Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aplică de către Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 663. –

(1) Neplata cotizației datorate de filialele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 3 luni consecutiv se sancționează cu suspendarea din funcție a președintelui filialei, prin decizie a Biroului executiv, până la plata integrală a sumei datorate.

(2) Pe perioada suspendării președintelui filialei, atribuțiile acestuia sunt preluate de un vicepreședinte al biroului consiliului filialei, desemnat de către Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(3) Neplata cotizației datorate peste termenul de 6 luni atrage revocarea din funcție a membrilor biroului consiliului județean, respectiv al municipiului București, prin hotărâre a Consiliului național.

(4) Ridicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se pune în aplicare prin decizie a Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(5) Ridicarea sancțiunii prevăzute la alin. (3) se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 664. –

Răspunderea disciplinară a organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la nivel teritorial și național, nu exclude răspunderea civilă, contravențională, penală sau materială, după caz, potrivit legii.

Art. 665. –

(1) Contestațiile împotriva sancțiunii prevăzute la art. 662 alin. (1) lit. a) se adresează Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.

(2) Sancțiunile prevăzute la art. 662 alin. (1) lit. b) și c) pot fi contestate la instanțele judecătorești în a cărei circumscripție teritorială își desfășoară activitatea persoana sancționată, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii.

Art. 666. –

Procedura privind desfășurarea anchetei disciplinare, constatarea abaterii disciplinare, aplicarea și prescripția sancțiunilor disciplinare se stabilește prin Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 667. –

Unitățile sanitare sau cele de medicină legală au obligația de a pune la dispoziția comisiilor de etică și deontologie documentele medicale solicitate, precum și orice alte date și informații necesare soluționării cauzei.”

44. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:”

Art. 69. –

Activitățile din domeniul de recunoaștere a calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite pe teritoriul Uniunii Europene se desfășoară de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sub îndrumarea și supravegherea Ministerului Sănătății. În acest sens, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România înaintează semestrial Ministerului Sănătății rapoarte cu privire la activitățile desfășurate în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale.”

45. Articolul 74 se abrogă.

46. La anexa nr. 1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:”

d) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de asistent medical responsabil de îngrijiri generale, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană cetățenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în cazul dovezilor de calificare de asistent medical generalist dobândite într-un stat terț.”

47. La anexa nr. 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:”

c) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moașă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană cetățenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în cazul dovezilor de calificare de moașă într-un stat terț.”

48. La anexa nr. 3, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:”

d) diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare în unul dintre domeniile care fac obiectul de activitate al profesiei de asistent medical în România, obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat membru aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în cazul dovezilor de calificare dobândite într-un stat terț.”

Art. II. –

(1) Filialele județene și a municipiului București care au obținut personalitate juridică vor prelua drepturile și vor fi ținute de obligațiile filialelor reorganizate și se subrogă în drepturile și obligațiile decurgând din raporturile acestora cu terții, inclusiv în litigiile în curs.

(2) Predarea-preluarea activului și pasivului se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. –

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România preia de la Ministerul Sănătății activitățile de atestare a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătății predă Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România arhiva documentelor rezultată în urma desfășurării activităților prevăzute la alin. (1), pe bază de protocol.

(3) Modificarea și completarea normelor de recunoaștere a titlurilor de calificare de asistent medical generalist și, respectiv, de moașă, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European și de Confederația Elvețiană cetățenilor acestora, aflate în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează de către Ministerul Sănătății, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. IV. –

În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Ministerul Sănătății Publice” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Sănătății,” sintagma „autorități competente române” se înlocuiește cu sintagma „Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România”, iar sintagma „președinte de onoare” se elimină.

Art. V. –

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 12 noiembrie 2015.

Nr. 278.